Вимоги рекомендовані МОН України до наукових статей.

Наукові статті у фахових виданнях повинні мати такі необхідні елементи:

 1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
 2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.
 3. Формулювання цілей статті (постановка завдання).
 4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів.
 5. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у данному напрямку.

Редакційна колегія збірника пропонує авторам виділяти рекомендовані МОН України елементи статті окремими рубриками (скороченими підзаголовками).

Послідовність структурних елементів статті.

 1. Бібліографічний показник (УДК), ліворуч.
 2. Назва статті (по-середині) – великими літерами.
 3. Ініціали та прізвище автора (авторів) – малими літерами.
 4. Місце роботи на 3-х мовах (українська, російська, англійська).
 5. Повна поштова (по місцю праці) та електронна адреса автора (авторів) – малими літерами, курсив, на 3-х мовах (українська, російська, англійська) фото в електронному вигляді.
 6. Анотація.
 7. Ключові слова.
 8. Текст статті.
 9. На першій сторінці статті, в нижньому колонтитулі – знак авторського права “©”, поряд із ним прізвища та ініціали всіх авторів та рік. Наприклад: © Бодня О. В., 2014.
 10. Нижче тексту статті розміщується список використаних джерел.
 11. Після літератури подається назва статті, прізвища авторів, їхня службова адреса, розширена анотація (500-1000 друкованих знаків – від 0,5 до до однієї сторінки формату А-4) та ключові слова англійською та російською мовами. Анотація статті має розкривати її зміст.
 12. Якщо мовою основного тексту статті є англійська, тоді відповідно в кінці статті її назва, відомості про авторів, анотація і ключові слова повинні бути двома іншими мовами. Англійський текст повинен бути оформлений на фаховому рівні володіння мовою. У разі подання тексту, перекладеного, наприклад, через інтернет-перекладач (Google і т.п.), або не фахово, стаття не буде прийнята до публікації.
 13. В кінці рукопису вказується дата відправки статті до редколегії журналу «Проблеми інноваційно –інвестиційного розвитку».
 14. Електронна пошта редакції журналу: piirek5@gmail.com

Технічні вимоги до оформлення статті.

 1. Назва файлу (латинкою) має відповідати прізвищу першого автора статті. Файл із текстом статті має бути виконаний з розширенням .doc у редакторі MicrosoftWord, версія 1997-2003.
 2. Обсяг статті – від 5 до 20 сторінок рукопису А4. Основний текст статті має бути набраним шрифтомTimes New Roman, розміром 14 пунктів, міжрядковий інтервал – 1,5. Виділення тексту може бути курсивом, підкреслення не допускається. Параметри сторінки: ліве поле – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє і нижнє – по 2 см. Абзацний відступ – 1,5 см. Нумерація сторінок – вгорі посередині.
 3. Рисунки (карти, схеми, фотографії, графіки, діаграми, інші ілюстрації), виконані в кольорі або чорно-білі, необхідно подавати вставленими у текст статті. Крім того, сам файл рисунка у форматі tiff або jpeg із роздільною здатністю не менше 300 dpi, формат кольору RGB (якщо кольоровий) або Grayscale (якщо чорно-білий), необхідно надсилати також окремо. Рисунки повинні бути пронумеровані в послідовності згадування їх у тексті. Назва рисунку має бути подана в тексті статті одразу під ним. Не можна назву рисунку об’єднувати із самою ілюстрацію в одному графічному файлі (це позбавить можливості її редагування). Всі карти повинні мати рамку, умовні позначення чи легенду, прив’язку до місцевості, масштаб та посилання, якщо потрібно. Букви чи цифри, вміщені у рисунках, мають мати розмір шрифта не менше 10 пунктів. Допустимі розміри рисунків не більше 160×230 мм.
 4. Таблиці розміщувати у тексті. Кожна таблиця повинна мати заговолок та порядковий номер, на який є посилання в тексті. Якщо в статті одна таблиця, її не нумерують. Таблиці можуть бути виконані лише у редакторі MicrosoftWord. Слово “Таблиця” необхідно поміщати вгорі справа над таблицею курсивом, нижче дати її назву по-середині. Розмір цифр і тексту в таблицях – не менше 10 пунктів. Допустимі розміри таблиці не більше 160×230 мм. При використанні запозичених даних, або предсталенні опрацьованих автором запозичених первинних матеріалів (наприклад, метеорологічні величини тощо), в назві таблиці необхідно вказати джерело, звідки взяті дані (літературне або фондове).
 5. Абревіатури обов’язково розшифровувати після першого згадування в тексті.
 6. Літературні посилання. Посилання на джерела із списку літератури в тексті статті подавати в квадратних дужках, зазначаючи номер цитованої позиції зі списку літератури та через кому номер сторінки (наприклад [7, с. 112], [2], [3, 7-12, 23]).
 7. Літературу оформляти згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Список цитованої літератури подавати за алфавітом: спочатку кирилицею, потім латинкою.
 8. Інші вимоги. Особливу увагу слід приділити правильному розміщенню знаків дефіс (“-”) та тире (“–”). Лапки використовувати формату “” (“цитата”). Між ініціалами та прізвищем використовувати нерозривний пробіл (І.ºВ.ºПетренко). Одиниці величин подавати в системі СІ.

  Наприклад, зразки оформлення статей можна знайти у дев’ятому випуску журналу «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» за посиланням: Зразки оформлення статей сторінка 194-201, Інформаційний лист Редколегія

Хочу стати автором