Редакційна рада журналу

Семиноженко Володимир Петрович, член Президії НАН України, голова Північно- Східного наукового центру НАН України та МОН України, доктоктор фізико-математичних наук, професор, академік НАНУ

Оніпко Олексій Федорович, президент Української академії наук, доктор технічних наук, професор

Чернець Василь Гнатович, ректор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор філософії, професор, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, почесний академік Національної академії мистецтв України, академік Академії Наук Вищої школи України, член Національної спілки журналістівУкраїни.

Шморгун Леонід Григорович, головний редактор журналу “Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку”, доктор економічних наук, професор, академік Української академії наук,

Член Національної сплки журналістів

Редакційна колегія журналу

Економічні науки

Азізов Сісак Павлович, професор кафедри публічного управління та гуманітарних наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор економічних наук, професор.
Гудзинський Олег Дмитрович, професор кафедри менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук.
Гуткевич Світлана Олександрівна, завідувач кафедри Національного університету харчових технологій, доктор економічних наук, професор.
Громоздова Лариса Василівна, доцент кафедри регіоналістики і туризму, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», академік Міжнародної академії оригінальних ідей, кандидат економічних наук, доцент.
Драган Олена Іванівна, професор кафедри публічного управління та гуманітарних наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор економічних наук, професор.
Дацій Олександр Іванович, завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи Міжрегіональної академії управління персоналом, доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна, завідувач кафедри аграрного консалтингу Національного університету біоресурсів і природокорис- тування України, доктор економічних наук, профессор.
Клочко Валентин Петрович, професор кафедри арт-менеджменту та івент-технологій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор економічних наук, професор.
Колеснікович Віктор Павлович (Kalesnikovich Viktar) — к.г.н., Ph.Dr. Geography, докторант БГУ, директор Міжнародного інституту екологічної безпеки (ОБСЄ).
Колот Анатолій Михайлович, проректор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор.
Копієвська Ольга Рафаїлівна, кандидат педагогічних наук, про- фесор, заслужений працівник освіти і науки України, завідувач кафедри арт-менеджменту та івент-технологій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.
Кропивко Михайло Федорович, завідувач відділу ННЦ “Інститут аграрної економіки” Національної академії аграрних наук України, доктор економічних наук, професор, академік НААН України.
Кирилюк Євген Миколайович, професор кафедри публічного управління та гуманітарних наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор економічних наук, доцент.
Мартинишин Ярослав Миколайович, професор кафедри публічного управління та гуманітарних наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор економічних наук, професор.
Махортов Юрій Олексійович, професор кафедри міжнародного туризму Київського університету культури, доктор економічних наук, професор.
Прокопенко Ольга Володимирівна, завідувач кафедри економічної теорії, в. о. декана факультету економіки та менеджменту Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор.
Саблук Петро Трохимович, радник ННЦ “Інститут аграрної економіки” Національної академії аграрних наук України, доктор економічних наук, професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України, Герой України.
Савчук Василь Кирилович, завідувач кафедри статистики, обліку і аудиту Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, професор.
Сіденко Володимир Романович, головний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, член- кореспондент НАН України, доктор економічних наук.
Шевчук Володимир Олександрович, професор кафедри аудиту Національної академії статистики, обліку і аудиту, доктор економічних наук, професор.
Червінська Любов Петрівна, професор кафедри управління персоналом та економіки праці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор.
Шкільов Олександр Васильович, професор Національного універ- ситету біоресурсів і природокористування України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
Шпичак Олександр Михайлович, головний науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ «ІАЕ», доктор економічних наук, професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України. Проблеми інноваційно-інвестиційного
Якуба Катерина Іллівна, професор кафедри фінансів Академії праці, соціальних відносин і туризму, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України.
Baran Mirosław — Profesura: 31 grudnia 2015 r Prezydent RP podpisał nominację profesora nauk Matematycznych; Habilitacja (wyróżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów): Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk, rozprawa pt. Conjugate norms in Cn and related geometrical problems, Warszawa,1999; Doktorat (wyróżniony nagrodą Ministra Edukacji Narodowej): Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Технічні науки

Дорошенко Юрій Олександрович, завідувач кафедри архітектури Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор.

Додонов Олександр Георгійович, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, доктор технічних наук, професор, дійсний член Нью-Йоркської академії наук (США), Академії технологічних наук України, Міжнародної академії

інформатизації.

Єремєєв Ігор Семенович, професор кафедри комунальної теплоенергетики і енергозбереження Київського університету управління та підприємництва, доктор технічних наук, професор.

Єсипенко Алла Дмитрівна, завідувач кафедри житлової політики і утримання житла Київського університету управління та підприємництва, доктор технічних наук, професор.

Чміль Анатолій Іванович, завідувач кафедри університетської та професійної освіти і права Інституту відкритої освіти, професор Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, доктор технічних наук, професор.

Державне управліня

Бакуменко Валерій Данилович, проректор із наукової роботи Академії муніципального управління, доктор наук з державного управління, професор.

Воротін Валерій Євгенович, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор.

Корецький Микола Христофорович, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного університету водного господарства та природокористування, доктор наук з державного управління, професор,заслужений діяч науки і техніки України.

Молодцов Олександр Володимирович, професор Східноєвропейського університету, доктор наук з державного управління.

Руденко Ольга Мстиславівна, доцент Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління.

Телелим Василь Максимович, начальник Національного університету оборони України, доктор військових наук, професор, генерал-лейтенант, заслужений діяч науки і техніки України.

Юридичні науки

Баймуратов Михайло Олександрович, проректор з наукової роботи Національного університету “Одеська юридична академія”, доктор юридичних наук, професор, академік УАН.

Іванов Володимир Макарович, доктор юридичних наук, академік УАН.

Охотнікова Олена Миколаївна, доцент кафедри конституційного та адміністративного права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, кандидат юридичних наук.

Пода Таїсія Олександрівна, заступник головного редактора журналу, помічник-консультант народного депутата України, кандидат юридичних наук.

Туляков В’ячеслав Олексійович, доктор юридичних наук, академік УАН.

Сільськогосподарські науки

Атаманюк Юлій Андрійович, перший проректор Київського університету управління та підприємництва, кандидат сільськогосподарських наук, професор, академік УАН.

Ібатуллін Ільдус Ібатуллович, завідувач кафедри годівлі тварин та технології кормів Національного університету біоресурсів і природо користування України, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України, заслужений діяч науки і техніки України.

Клименко Микола Олександрович, завідувач кафедри екології Національного університету водного господарства та природокористування, доктор сільськогосподарських наук, професор.

Філософські науки

Корсак Костянтин Віталійович, завідувач відділу  Інституту вищої освіти  Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор.

Кузьбіда Малгожата, Інститут Політичних наук і Міжнародних відносин, Ягелонський Університет, доктор суспільних наук у сфері науки про політику (Республіка Польша)

Литвин Сергій Харитонович, проректор з науковоїроботи та міжнародних зв’язків Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор історичних наук, професор

Недюха Микола Петрович, завідувач сектору методології Інституту законодавства Верховної Ради України, доктор філософських наук,професор.

Попіль Дарина, Львівський національний університет ім. Івана Франка, кандидат наук із соціальних комунікацій

Шаповал Микола Сергійович, заступник директора з наукової роботи НДІ праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України, доктор філософії, академік Академії економічних наук України.

Ян Шафін, декан Православного богословського факультету Пряшівського університету в Пряшеві, професор, доктор теології,, доктор філософії (Словаччина)

Медичні та інші науки

Барзінскій Валентин Павлович, президент Корпорації “Інформаційна медицина” (Київ, Україна).

Горяна  Лариса Григорівна,  кандидат педагогічних наук, доцент, Президент Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я.

Федорич Олександр Володимирович,  кандидат медичних наук, керівник Центру біофізики здоров’я, Віце-Президент Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я.