«Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку»

Найголовніший виклик сучасному людству– перевірка його спроможності відмовитися від хижацького життя за немудрими принципами „необмеженого споживання” і свідомо обрати шлях до „сталого розвитку” (точніше – екобезпечної життєдіяльності).

Тема „сталий розвиток” набирає ваги, а різні її аспекти викликають підвищену цікавість ЗМІ. Сталий розвиток – поза сумнівами – буде постійним створенням і використанням відкриттів, небачених технологій та ін., що слід узагальнити поняттям „інноваційний розвиток”.

Інновації є головною рушійною силою економічного зростання. Інноваційний процес можливий лише при забезпеченні впровадження інноваційних ідей інвестиціями.

Світове суспільство вступає в стадію постіндустріального, інформаційно-інтелектуального розвитку. При цьому рівень інноваційної активності в економіці та суспільстві загалом визначає поступ країни до прогресу, швидкість проходження через щаблі технологічних укладів, конкурентоздатність національної економіки країни та її місце щодо забезпечення якості життя та добробуту громадян. Тому інноваційна модель економічного розвитку країн набула універсального характеру і стає панівною ідеологією сучасної економіки.

Для України, яка задекларувала інноваційний шлях поступу і прорив на цьому шляху, надзвичайно важливо знайти способи і технології активізації інноваційних процесів як в соціально-економічній, так і в екологічній сфері та знайти оптимальні можливості переходу на інноваційну стратегію ХХІ століття – стратегію сталого, екологічно безпечного (ноосферного) розвитку.

Розуміючи, що інновації є головною рушійною силою економічного зростання, а інноваційний процес можливий лише при залученні інвестицій для реалізації інноваційних ідей в ринкову практику, ми заснували науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» і зареєстрували його в Міністерстві юстиції 30.07.2010 р. за номером КВ № 16951-5721Р. Обсяг журналу – 20 умовних друкованих аркушів, періодичність виходу – один раз у квартал.  Засновниками журналу виступили Всеукраїнська громадська організація «Українська академія наук» та Державний вищий навчальний заклад ІVрівня акредитації «Державна академія житлово-комунального господарства». Головним редактором журналу призначено ініціатора його створення – Шморгуна Леоніда Григоровича, доктора економічних наук, професора, академіка Української академії наук. В ініціативну групу увійшли Нагорна В. М. та Халецький В.І.

До редакційної колегії журналу запрошені авторитетні вчені та управлінці-практики  з Інституту законодавства Верховної Ради України, Ради по вивченню продуктивних сил України і Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України, провідних економічних вищих навчальних закладів, народні депутати України. Крім економістів до редколегії увійшли доктори сільськогосподарських, філософських, юридичних, медичних наук та наук з державного управління. Це, на думку засновників журналу, сприятиме міждисциплінарній дискусії, формування комплексного, системного погляду на процеси розвитку українського суспільства  і можливості сприяння переходу його на стратегію інноваційного розвитку.

Головна мета журналу– сприяння переходу України на шлях інноваційного розвитку через публікацію наукових статей, аналітичних матеріалів, прогнозів,  ініціацію плідних дискусій з актуальних проблем: активізації інноваційних процесів у національній економіці та соціальній сфері, формування Національної інноваційної системи, створення сприятливого інноваційного клімату в українському суспільстві, залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій в пріоритетні галузі економіки та соціальної сфери тощо.

Завданням журналу є не лише публікація наукових статей, а й пошуки шляхів стимулювання інноваційного процесу, активізації інноваційних наукових досліджень, особливо серед молодих вчених. Редакційна рада та редакційна колегія пропонує розглядати інноваційно-інвестиційні процеси з точки зору системного підходу з врахуванням динаміки економічного, соціального та екологічного розвитку з метою поліпшення якості життя людей, що неможливо без переходу на засади сталого, екологічно безпечного (ноосферного) розвитку, ідею якого закладено працями академіка Володимира Вернадського.

Засновники та редакційна колегія вважає за доцільне зробити цей журнал не просто науково-теоретичним (таких журналів достатньо), а надати йому науково-практичний характер: публікувати та обговорювати практичні проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку, приводити зразки позитивного досвіду впровадження інноваційних ідей в практику. Журнал цікавлять не лише інновації чисто економічного характеру, як нова продукція, що викидається на ринок, чи нова технологія, що застосовується суб’єктами господарювання та дає їм переваги на внутрішньому чи зовнішньому ринку. Журнал зацікавлений в оприлюдненні ідей соціальних інновацій, які піднімають на якісно новий рівень систему управління, дозволяють здійснювати екологізацію економіки та, зокрема, енергетики, консолідувати українське суспільство, знизити потенціал конфліктів у соціумі та ін.

Важливими для обговорення питаннями, з точки зору редакційної колегії, є впровадження інноваційних ідей у промисловість, будівництво, транспорт, сільське господарство задля підвищення ефективності виробництва, збереження якості та родючості ґрунтів і забезпечення продовольчої безпеки, збереження ресурсів та енергії, забезпечення екологічної безпеки та ін.

Планується з часом надати сторінки журналу для публіцистичних статей з питань майбутнього України, виділивши для цього окремі розділи та рубрики. Редакційна колегія ставить за мету забезпечити високий науковий та методичний рівень і довести журнал до включення його в число наукових фахових видань МОН України для апробації кандидатських та докторських дисертацій та забезпечити тиражування українською, російською, англійською, польською, чеською, французькою, німецькою та іспанською мовами.

Журнал призначається для науковців: економістів, управлінців, молодих вчених, а також для практиків, керівників підприємств, політиків, які цікавляться питаннями впровадження інновацій, активізації інноваційно-інвестиційних процесів, формування кадрового інноваційного потенціалу, переходу на інноваційну стратегію соціально-економічного розвитку ХХІ століття – стратегію сталого розвитку.