РЕЗУЛЬТАТИВНА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

Гудзинський Олексій Дмитрович

доктор економічних наук, професор, вул. Генерала Родимцева, 11/137, м. Київ, 03041, Україна
ORCID iD: 0000-0001-6494-851X

Судомир  Світлана Михайлівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства, завідувач відділу навчально-науково-інноваційної діяльності, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», вул. Академічна, 20, м. Бережани, 47501, Україна,
Sudomyr_s@ukr.net
ORCID iD: 0000-0002-2574-1724

Гуренко Тамара Олексіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, НУБіП України, вул. Героїв Оборони, 11, м. Київ, 03041, Україна
gurenkot@ukr.net
ORCID iD: 0000-0003-2227-1488

Гудзинська Юлія Сергіївна

кандидат економічних наук, м. Київ, 03041, Україна,
lunareclipse@ukr.net
ORCID iD: 0000-0002-6850-4059

Судомир Марія Романівна

кандидат економічних наук, м. Київ, 03041, Україна,
sudomyr@ukr.net
ORCID iD: 0000-0002-6089-8647

Мета статті полягає в розробці теоретико-методологічних засад формування результативних систем управління конкурентоспроможним розвитком підпри- ємницьких структур в умовах децентралізації.

Методологія  дослідження  розглянута  в   контексті   вимог   системного   підходу в органічній єдності цільових установок соціально-екологічних, економічних та інших завдань і формування результативного управління конкурентоспроможним розвитком господарюючих структур виробничо- та функціонально-забезпечуваль- ного спрямування, що покладено в основу розробки соціально-економічної, синергетичної моделі, обґрунтування складових за виділеними нами блоками та методики оцінки потенціалу сформованих можливостей.

Наукова новизна полягає в методологічному підході до формування та оцін-  ки результативної системи управління розвитком соціально-економічних струк- тур як системних цілісностей.

Висновки. Запропонована методологія формування результативних систем забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств є основою для об- ґрунтування потенціалу сформованих конкурентоспроможних можливостей та інструментом діагностично-аналітичного відслідковування результативності рі- шень та управління діями в системі емпіричної діяльності підприємницьких структур.

Ключові слова: система, розвиток, потенціал, конкурентоспроможність, результативність, стійкість.

References

 1. Hudzynskyi O. D., Sudomyr S. M., Hurenko T. O., Hudzynskа Yu. S. (2021) Effective management of enterprise development: methodological aspect. Scientific and practical journal. Problems of innovation and investment development, no. 24, рр. 55–67 (in Ukrainian).
 2. Hudzynskyi O. D., Sudomyr S. M., Hurenko T. O. (2017) Theoretical and methodological principles of effective management of enterprise development : monograph. Kyiv : Komprynt, 411 р. (in Ukrainian).
 3. Hudzynskyi O. D., Sudomyr S. M., Hudzynska Yu. S. and other. (2012) The system of management of institutional transformation of the Ukrainian economy (theoretical and methodological aspect) : multi-authored / Under general editorship of O. Hudzynskyi. Kyiv : Agrar Media Group, 771 p. (in Ukrainian).
 4. Hudzynskyi O. D., Sudomyr S. M., Hurenko T. O. (2010) Management of formation of competitive potential of enterprises (theoretical  and  methodological aspect) : monograph. Kyiv : IPK of the DSU, 212 p. (in Ukrainian).
 5. Nesterenko S. A. (2013) Competitiveness of agricultural enterprises: management aspect : monograph. Kyiv : Agrarian Media Group, 483 p. (in Ukrainian).
 6. Sudomyr S. M. (2015) Formation of a management system for the development of agricultural enterprises: theory, methodology. Kyiv : Komprynt, 483 p. (in Ukrainian).
 7. Sudomyr M. R. (2016) Competitiveness as an economic category. KhNAU Bulletin. Economic Sciences, no. 2, рр. 210–215. (in Ukrainian).
 8. Hudzynskyi O. D., Hurenko T. O., Sudomyr S. M., Gudzinskaya Y. S., Sudomyr M. R. Strategic management: a textbook. Ternopil : Palyanytsya VA, 314 p. (in Ukrainian).
 9. Hudzynskyi O., Hudzynska Y., Sudomyr S., Sudomyr M. (2019) Methodological Aspects of Forming Mathematic Models of Management of Socio- economic Systems Development. Modern Development Paths of Agricultural Production / eds V. Nadykto. Springer, Cham.

РИНКОВА РОЗВИНЕНІСТЬ ЕКОНОМІК ЄС І УКРАЇНИ: АСИМЕТРІЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Редзюк Євген Васильович

кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник сектору міжнародних фінансових досліджень, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України, м. Київ
redzyuk@gmail.com
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-5592-5121

Мета статті полягає в розробці практичних і науково-методичних рекомен- дацій щодо покращення ринкової розвиненості України та зменшення диверген- ції її економіки стосовно економіки ЄС.

Методологія дослідження містить у собі: системно-структурні та порівняльні дослідження (для розуміння логіки функ- ціонування сучасних ринкових інститутів в Україні та Європі); монографічний аналіз (при вивченні підходів щодо вдосконалення ринкової розвиненості еко- номіки України); статистично-економічний аналіз (при здійсненні рейтингової оцінки стосовно економічних свобод і конкурентоспроможності української економіки).

Наукова новизна: виявлено, що стан ринкової розвиненості укра- їнської економіки є суттєво нижчим не тільки від країн ЄС і більшості країн  СНД, але й багатьох країн світу. Причиною цього є низька ефективність судової      і правоохоронної системи; слабкість та архаїчність державного регулювання підприємницького середовища; монополізація та олігархізація економіки, не- прозорі підходи до приватизації активів в Україні; «чорний» і «сірий» ринок землі; порушення митних процедур й оформлень, які суттєво насичують контр- афактом і контрабандним товаром ринки України. У країнах ЄС, навпаки, про- водиться політика, яка сприяє захисту прав на активи й власність і цим сти- мулює появу робочих місць та економічне зростання за рахунок створення сприятливого клімату для бізнесу, а також орієнтує його на інновації та відпо- відні інфраструктурні фонди допомоги.

Висновки: необхідна проактивна дер- жавна політика в становленні ефективних регулятивних інститутів України, в антикорупційних та економічних реформах, у зниженні рівня монополізації та олігархізації ринків; потрібні: приватизація, що стимулює інвестиції та іннова- ції; перехід від екстенсивних методів господарювання до інтенсивних; вбудову- вання вітчизняної продукції в зовнішні ланцюжки доданої вартості; збільшення інвестицій у вітчизняну інфраструктуру; пріоритетність у розвитку малого та середнього бізнесу; системна спрямованість на підвищення продуктивності еко- номіки; поява нових підприємств низьковуглецевої та екологічно сприятливої економіки.

Ключові слова: економіки ЄС і України, ринкова розвиненість, європейська економічна інтеграція, світова економіка.

References

 1. 2021 The Index of Economic Freedom. (2021) The Heritage Foundation. Аvailable at: https://www.heritage.org/index/ranking (аccessed 15 May 2021).
 2. Institute of Management Development : The IMD World Competitiveness Yearbook (2020). Аvailable at: https://gtmarket.ru/ratings/imd-world- competitiveness-ranking (аccessed 10 April 2021).
 3. Ofіtsіjnij sait Derzhavnoj sluzhbi statistiki Ukraini (2021) Valovii  vnutrіshnіi produkt. Аvailable at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (аccessed 10 May 2021) (in Ukrainian).
 4. EU Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (2021). The European Commission. Аvailable at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ TXT/?uri=legissum%3A0102_9 (аccessed 14 February 2021).
 5. Investitsionnaya privlekatelnost Ukrainy padaet. Chto meshaet investoram: opros. (2020) Lіga. Bіznes, 09.11.2020. Аvailable at: https://biz.liga.net/ ekonomika/all/novosti/investitsionnaya-privlekatelnost-ukrainy-padaet-chto- meshaet-investoram-opros (аccessed 11 February 2021) (in Russian).
 6. Prezident   pіdpisav   zakon   shchodo   derzhavnoi    pіdtrimki    іnvestitsіinikh proektіv zі znachnimi іnvestitsіyami (2021).  Ofіtsіine  іnternet-predstavnitstvo  Ofіsu Prezidenta Ukraini, 10.02.2021. Аvailable at: https://www.president.gov. ua/news/prezident-pidpisav-zakon-shodo-derzhavnoyi-pidtrimki-investi-66453 (аccessed 05 April 2021) (in Ukrainian).
 7. Redzyuk Y. V. (2017) Globalnij іnnovatsіino-іnvestitsіinij rozvitok і mіstse Ukraini v tsomu protsesі. Problemi іnnovatsіino-іnvestitsіinogo rozvitku : Naukovo- praktichnii zhurnal, № 11, Kyiv : Mіlenіum, рр. 27–35 (in Ukrainian).
 8. Redzyuk Y. V. (2014) Shlyakhi pokrashchennya іntegratsіi rinku tsіnnikh paperіv Ukraini do svіtovikh fіnansovo-іnvestitsіinikh protsesіv. Ekonomіst : zhurnal. Іnstitut ekonomіki ta prognozuvannya NAN Ukraini, № 7 (333), рр. 21– 25 (in Ukrainian).
 9. Redzyuk Y. V. (2020) Osobennosti i posledstviya krizisnykh yavlenii pandemii COVID-19 na mirovuyu ehkonomicheskuyu aktivnost’. Ekonomika. XXI vek : mezhdunarodnyi zhurnal. Tbilisskii Gosudarstvennyi Universitet im. Ivaneh Dzhavakhishvili, Institut Ehkonomiki im. Paata Gugushivili. Tbilisi, 03– 04.07.2020, рр. 102–108 (in Russian).

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ В КОНТЕКСТІ ПРОЄКТНОГО ПІДХОДУ

Васютинська Людмила Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри проєктного менеджменту, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-8413-6268
e-mail: tereza.vaslud@gmail.com,

Мета статті полягає в поглибленні понятійного апарату інфраструктури та розробці пропозицій з удосконалення її класифікації в контексті проєктного підходу.

Методологія дослідження базувалася на методах аналізу, синтезу, по- рівняння та узагальнення при проведенні комплексного дослідження наявних підходів, застосованих при розкритті суті поняття «інфраструктура».

Наукова новизна полягає в розробленні класифікації інфраструктури з огляду на про- єктний підхід через групування проєктів, які забезпечують функціонування інфраструктури, за такими ієрархічними ознаками, як: суспільне призначення інфраструктурного проєкту, здатність інфраструктурного проєкту генерувати грошові потоки, цілі реалізації інфраструктурного проєкту.

Висновки. На осно-  ві проведеного дослідження зроблено висновок, що інфраструктура є багаторів- невою системою, яка містить у собі матеріальні та нематеріальні об’єкти, роз- криття змісту яких здійснюється через застосування класифікаційних ознак.

Ключові слова: інфраструктура, класифікація інфраструктури, проєктний підхід, інфраструктурний проєкт, види інфраструктури.

References

 1. Podobed N. A. Genezis  kategorii  «infrastruktura»:  sushchnost’,  podhody  i  etapy razvitiyai [The genesis of the category “infrastructure”: essence, approaches and stages of development]. Available at: http://edoc.bseu.by:8080/bitstream/ edoc/84252/1/Podobed_408_416.pdf (accessed 23 May 2021) (in Russian).
 2. Youngson A. (1967) Overhead capital: a study development economics. Edinburgh : Edinburgh University Pres, pp. 192.
 3. Singer H. W. (1964) International Development: Growth and Change. New York : McGraw-Hill Book Co, pp. 295.
 4. Rosenstein-Rodan P. N. (1961) Notes on the Theory o f the «Big Push». Proceedings of a conference held  by  the  International  Economic  Association.  London : Macmillan, pp. 57–72.
 5. Vining A. R., Richards J. (2001) Building the Future: Issues in Public Infrastructure in Canada. Toronto : C.D. Howe Institute, pp. 131–165.
 6. Buhr W. (2003) What is Infrastructure? Department of Economics, School of Economic Disciplines, University of Siegen. Siegen Discussion Paper, № 107- 03, pp. 32 p.
 7. Jochimsen R. (1966) Theorie der Infrastruktur: Grundlagen der marktwirtschaftlichen Entwicklung. Tьbingen, J.C.B. Mohr, 253 p.
 8. Самуэльсон П. Ekonomika [Economics] : v 2 t. Moscow : Algon, 1992. T. 2. 740 р. (in Russian).
 9. Ratajczak M. (1999) Infrastruktura w gospodarce rynkowej [Infrastructure in a market economy.]. Poznan : Publishing House of Economic Academy in Poznaniu, 216 s. (in Polish).
 10. Prud’homme R. (2004) Infrastructure and development. Annual Bank Conference on Development Economics. Washington : The World Bank and Oxford University Press, pp. 153–181.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Запша Галина Миколаївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Одеський державний аграрний університет
galina.zapsha@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-2657-9367

Дідур Ганна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Одеський державний аграрний університет
adidur2007@ukr.net
ORCID iD: 0000-0001-9450-3124

Рощін Ігор Геннадійович

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро
roshchinihor@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-5345-2313

Мета статті полягає в дослідженні теоретичних і методологічних інструмен- тів забезпечення сучасного менеджменту як основного напряму реалізації управ- лінських рішень на рівнях загальнодержавного (публічного), регіонального, муніципального (місцевого) чи корпоративного управління.

Методологія дослідження. Дослідження проблематики здійснено завдяки застосуванню методів порівняння, абстракції, аналізу, узагальнення, а також графічного й табличного моделювання.

Наукова новизна полягає в детальному дослідженні теоретико-методологічних і концептуальних основ сучасного менеджменту з метою їх актуалізації та адаптації до ринкового простору, який зазнає перманентних трансформацій під впливом чинників державного чи глобального значення. В умовах реалізації реформи децентралізації та перерозподілу управлінських повноважень особливо важливим є вибір вдалих інструментів реалізації управлінських рішень, оскільки це безпосередньо впливає на результати та продуктивність функціонування окремих секторів економіки, з одного боку, а також на рівень збереження соціальних гарантій і цінностей у державі – з іншого.

Висновки. У результаті дослідження детерміновано поняття сучасного ме- неджменту, основні риси, принципи, функції та  методи  його  реалізації.  Окрім того, наголошено на необхідності вдосконалення теоретико-методологічного базису менеджменту, що особливо важливо в умовах реформування публічного управління, а також поширення ідеї менеджеризму в Україні.

Ключові слова: менеджмент, управління, теоретичні основи управління, методологія сучасного менеджменту, публічне управління, управління підпри- ємствами, менеджеризм.

References

 1. Plahotnik O. O., Kucher M. M. (2020) Prospects and main directions for the development of modern management. Problemy systemnogo pidhodu v ekonomici. Serija: Ekonomika ta upravlinnja pidpryjemstvamy, vol. 5 (79), pp. 75–81 (in Ukrainian).
 2. Bakumenko V. D. (2020) Definition and development of general-methodological concepts of public administration in the research of ukrainian scientists. Bulletin of the NAPA. Рublic Аdministration, vol. 4 (99), pp. 5–12 (in Ukrainian).
 3. Bakumenko V. D., Krasnoruc’kyj O. O., Popov S. A. (2021) Expert analytics of public administration mechanisms in the researches of ukrainian scientists. Aktual’ni  problemy derzhavnogo upravlinnja, vol.  1  (82),  pp.  20–26  (in  Ukrainian).
 4. Bakumenko V. D. et al. (2020) Ekspertna analityka rozvytku mekhanizmiv derzhavnoho upravlinnia: mizhrivneva vzaiemodiia, systemna orhanizatsiia ta samovporiadkuvannia [Expert analysis of the development of public administration mechanisms:  interlevel  interaction,  system  organization  and self-regulation].V. D. Bakumenko, O. O. Krasnoruts’kyj (Eds.). Kharkiv : KhNTUSH im. Petra Vasylenka (in Ukrainian).
 5. Ljahovych L. A. (2018) The system of strategic management of enterprise development. Teorija i praktyka suchasnoi’ ekonomiky : mater. VIII mizhnar. nauk.-prakt. konf. Cherkasy : ChDTU, pp. 78–80 (in Ukrainian).
 6. Chuhrajeva N. M., Cyganova K. V. (2020) Problems of intensification of innovative activity of Ukrainian enterprises.  Efektyvna  ekonomika,  vol.  2.  Аvailable at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2020/56.pdf  (аccessed 02 May 2021) (in Ukrainian).
 7. Chuhrajeva N. M., Muha G. V. (2019) Budgeting as an effective technology for optimizing the management process in the enterprise. Ekonomika pidpryjemstva: suchasni problemy teorii’ ta praktyky : mater. VIII mizhnar. nauk.-prakt. konf. Odesa : Vydavec’ Bondarenko M. O., pp. 169–171 (in Ukrainian).
 8. Chuhrajeva N. M., Cyganova K. V. (2021) Evaluating the efficiency of resource use in business. Visnyk Harkivs’kogo nacional’nogo universytetu mis’kogo gospodarstva imeni O. M. Beketova. Аvailable at: https://ir.kneu.edu.ua/ bitstream/handle/2010/35295/Chukhrayeva-20210128.pdf?sequence=1 (аccessed 02 May 2021) (in Ukrainian).
 9. Vasenko V. K. (2019) Principles of management and their influence on the formation of the conceptual apparatus.  Vcheni  zapysky  Universytetu  «Krok»,  vol. 1 (53), pp. 97–104 (in Ukrainian).
 10. Zheljuk T. L., Onofrijchuk D. M. (2020) Conceptual principles of using  public management in the system of public administration. Innovacijna ekonomika, vol. 5–6 (84), pp. 30–35 (in Ukrainian).
 11. Solovjov V. M. (2014) New public management: definition, essence and genesis of the concept. Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo  universytetu  imeni Tarasa Shevchenka. Derzhavne upravlinnja, vol. 1 (1), pp. 80–83 (in Ukrainian).
 12. Kravets I., Yakobchuk V., Dovzhenko V. (2021) Modern theories of public administration: the concepts of «managerialism» and «neo-managerialism». Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 4, pp. 103–108 (in Ukrainian).
 13. Petroє O. (2019) Evolution of public administration model: from classic bureaucracies to the governance for the future. Zbіrnik naukovih prac’ Nacіonal’noї akademії derzhavnogo upravlіnnja pri Prezidentovі Ukraїni, vol. 2, pp. 92–106 (in Ukrainian).
 14. Rhodes R.A.W. (1997) Understanding governance: policy networks, governance, reflexivity and accountability (Public Policy & AMP; Management), Philadelphia, US. Open University, 252 pp.
 15. Public Administration Reform / Government Portal. Аvailable at: https:// www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma- derzhavnogo-upravlinnya (аccessed 02 May 2021) (in Ukrainian).

Публікація журналу № 25/2021

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» має на меті висвітлення широкого спектру проблематики інноваційного розвитку різних галузей економіки україни, покращення інвестиційного клімату в державі.

Тематика статей пов’язана з теоретичними проблемами інноваційного розвитку, аналізом його тенденцій, державним регулюванням цієї сфери, кращою практикою інноваційної діяльності, питаннями екологічної безпеки та медицини, розвитком людського потенціалу.

Видання розраховане на фахівців-дослідників, теоретиків і практиків у галузі економіки і менеджменту, викладачів, аспірантів та студентів економічних і гуманітарних навчальних закладів, а також на широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами інноваційно-інвестиційного розвитку.

Повна версія журналу

PDF

Назва:

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно­-інвестиційного розвитку», 2021, №25

ISSN (print) 2224-1213

Індексується: 

INDEX COPERNICUS Crossref Dimensions ERIHPLUS Google Scholar WorldCat Open UK Citation Index Нац. біб. ім. Вернадського

Періодичність: 4 рази на рік

Мови видання: українська, російська, англійська, польська, чеська, французька, німецька, іспанська (змішаними мовами)

Зміст:

Запша Г. М., Дідур Г. І., Рощін І. Г.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ………………………………………………………………………………………………….. 4

https://doi.org/10.33813/2224-1213.25.2021.1

PDF

Васютинська Л. А.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИВ КОНТЕКСТІ ПРОЄКТНОГО ПІДХОДУ………………………………………………………………………………………………………………… 16

https://doi.org/10.33813/2224-1213.25.2021.2

PDF

Редзюк Є. В.

РИНКОВА РОЗВИНЕНІСТЬ ЕКОНОМІК ЄС І УКРАЇНИ: АСИМЕТРІЯ ТА ШЛЯХИ  ЇЇ ПОДОЛАННЯ…………………………………………………………………………………………………………. 23

https://doi.org/10.33813/2224-1213.25.2021.3

PDF

Гудзинський О. Д., Судомир С. М., Гуренко Т. О., Гудзинська Ю. С., Судомир М. Р

РЕЗУЛЬТАТИВНА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО СТАЛОГО  РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР……………………………………………………………………………………………………………… 34

https://doi.org/10.33813/2224-1213.25.2021.4

PDF

Біланич Л. В., Кулеша-Любінець М. М., Кулініч Т. В.

ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ……………………………………………………………………………………………………………….. 45

https://doi.org/10.33813/2224-1213.25.2021.5

PDF

Максименко І. П.

СУПЕРЕЧНОСТІ В ПОЄДНАННІ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ…………………………………………………………………………………………………….58

https://doi.org/10.33813/2224-1213.25.2021.6

PDF

Ілляшенко І. О., Бойко Н. О., Колісниченко Т. О., Панкратов О. М., Полюхович М.

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ………………………………………………………………………………………………..66

https://doi.org/10.33813/2224-1213.25.2021.7

PDF

Літовка-Деменіна С. Г., Панченко С. А.

ВПЛИВ COVID-19 НА РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ТУРИЗМІ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ ТА СВІТОВОЇ КРИЗИ…………………………………………………………………………………………………………………74

https://doi.org/10.33813/2224-1213.25.2021.8

PDF

Пономаренко І. В., Сапян А. С.

ІНСТРУМЕНТ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ – SEO-ОПТИМІЗАЦІЯ САЙТУ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………………………………………….………….84

https://doi.org/10.33813/2224-1213.25.2021.9

PDF

Кузьменко О. Ю., Кузьменко В. С., Кухтіна В. П.

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА РОЗВИТОК ЛОГІСТИКИ: ДОСВІД ЄС ТА  ПРОБЛЕМАТИКА В УКРАЇНІ……………………………………………………………………………………………………………90

https://doi.org/10.33813/2224-1213.25.2021.10

PDF

Пономаренко Н. М., Возняковська К. А., Неміш Ю. В.

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ PROZORRO В ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЛЯХ В УКРАЇНІ: РОБЛЕМИ ТА  ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ…………………………………………………………………………………………………….100

https://doi.org/10.33813/2224-1213.25.2021.11

PDF

Вдовенко Н. М., Коробова Н. М., Невесенко А. В.

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ…………………………………………………………….……………………………114

https://doi.org/10.33813/2224-1213.25.2021.12

PDF

Писаренко Н. В., Аблова О. К., Дудко О. С., Маляревський В. М., Косяк М. В.

АКТУАРНІ МОДЕЛІ  У  СФЕРІ  СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР………………………………………………………………………………………………….……….127

https://doi.org/10.33813/2224-1213.25.2021.13

PDF

Витвицька О. Д., Пундик М.Р.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ У СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ………………………………………………………………………………………………………136

https://doi.org/10.33813/2224-1213.25.2021.14

PDF

Мартинишин Я. М., Фейчер О. О.

ПІДСИСТЕМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ МИСТЕЦЬКИМИ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ…………………………………………………………………………………………………………..…..149

https://doi.org/10.33813/2224-1213.25.2021.15

PDF

Хлистун О. С., Крупа О. П.

МЕНЕДЖМЕНТ МИСТЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ МАЙБУТНЬОГО: ВЕКТОРИ  РОЗВИТКУ,  ВИКЛИКИ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ………………………………………………………………………………………………… 164

https://doi.org/10.33813/2224-1213.25.2021.16

PDF
corum admirals cup swiss replica highest price of rolex watch in india replica watches uk rolex submariner superlative chronometer officially certified price rolex submariner blue gold replica watches uk how to spot a fake tag heuer grand carrera calibre 36 omega seamaster 300m ceramic uk replica watches tag heuer calibre 36 flyback price santos de cartier cologne macy's replica watch