ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА РОЗВИТОК ЛОГІСТИКИ: ДОСВІД ЄС ТА ПРОБЛЕМАТИКА В УКРАЇНІ

Кузьменко Олена Юріївна

аспірантка кафедри транспортних технологій та механічної інженерії Херсонська державна морська академія
panasenkova.elen@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-7542-7322

Кузьменко Валентин Сергійович

асистент кафедри безпеки життєдіяльності та професійно-прикладної фізичної підготовки, Херсонська державна морська академія
Kuzval82@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-3515-2912

Кухтіна Вікторія Петрівна

аспірантка кафедри транспортних технологій та механічної інженерії, Херсонська державна морська академія
viktoriya.kuhtina@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-5981-7240

Метою статті є дослідження впливу пандемії COVID-19 на логістику, оцінка результатів такого впливу в країнах ЄС, а  також окреслення тенден- цій і перспектив розвитку ринку логістики за умов зниження темпів поши- рення коронавірусу та відновлення ринку.

Методологія дослідження базується на використанні загальнонаукових і специфічних методів, зокрема: аналізу та синтезу, індукції і дедукції, систематизації та  узагальнення.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що зміни, які відбулися в логістиці, обумовили появу нових тенденцій і трендів, що потребують узагальнення та оцінки з погляду перспектив впливу на вказану галузь.

Висновки. Проведене дослідження дозволило узагальнити міркування та сформулювати висновок, що в результаті обмежень і викликів, з якими стикнулися міжнародний бізнес і логістика, у ЄС та Україні розвивається е-комерція, доставка на вимогу та концепція «останніх кілометрів». Ринок логістики має тенденції до консолідації та диверсифікації. Водночас після повернення економіки до звичних параметрів більшість змін у логістиці стануть безповоротними.

Ключові слова: логістика, наслідки пандемії, торгівля, ланцюг постачання, перевезення.

References

 1. Benevytsjkyj Ju. (2020) P’jatj trendiv mizhnarodnoji loghistyky u 2021-mu [Five trends in international logistics in 2021]. Available at: http://www. management.com.ua/tend/tend1290.html (accessed 10 May 2021) (in Ukrainian).
 2. Kobylyukh O. Ya., Hirna O. B., Hayeva L. I. (2020) Klyuchovi aspekty transportnoyi lohistyky v umovakh pandemiyi COVID-19 [Key aspects of transport logistics in the context of the COVID-19 pandemic]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernads’koho. Ekonomika i upravlinnya, vol. 31 (70), no. 4, pp. 117–122. Available at: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-4-21 URL: https://doi. org/10.32838/2523-4803/70-4-21 (accessed 17 May 2021) (in Ukrainian).
 3. Pudycheva H. (2019) Lohistyka: sutnist’ ponyattya ta evolyutsiya kontspetsiy rozvytku [Logistics: the essence of the concept and the evolution of the concepts of development]. Naukovyy visnyk Odes’koho natsional’noho ekonomichnoho universytetu, no. 9–10 (272–273), pp. 94–112 (in Ukrainian).
 4. Rudkivs’kyy O. A., Rudkivs’ka A. Yu. (2020) Aktualizatsiya lohistyky u diyal’nosti pidpryyemstv v umovakh karantynnykh obmezhen’ [Actualization of logistics in the activities of enterprises under quarantine restrictions]. Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy, vol. 44, pp. 120–125. Available at: http://www. market-infr.od.ua/journals/2020/44_2020_ukr/22.pdf (accessed 09 April 2021) (in Ukrainian).
 5. Sabadash V. V., Chorna Ya. V., Fal’ko K. C. (2020) Mizhnarodni lohistychni systemy: doslidzhennya transformatsiy pid vplyvom retsesiyi ta vyznachennya perspektyvnykh napryamiv rozvytku lohistychnoyi arkhitektury [International logistics systems: research of transformations under the influence of recession and definition of perspective directions of development of logistics architecture]. Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky, no. 4, pp. 70–80. Available at: https:// doi.org/10.21272/mer.2020.90.05 (accessed 05 May 2021) (in Ukrainian).
 6. Trushkina N. V., Kitrish K. Yu., Shkryhun Yu. O. (2020) Ryzyky lohistychnoyi diyal’nosti pidpryyemstv v umovakh nestabil’nosti zovnishn’oho seredovyshcha [Risks of logistics activities of enterprises in conditions of environmental instability]. Ryzyky v systemi suchasnykh mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn: vyklyky ta mozhlyvosti : mater.  nauk.-prakt.  konf., 26–27 lyst. Available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/ view/4067 (accessed 12 March 2021) (in Ukrainian).
 7. Baker P. (2020) The Impact of COVID-19: Reflections on the Transport and Logistics Sector. Available at: https://www.tradeeconomics.com/iec_publication/ impact-covid19-transport-logistics/ (accessed 10 March 2021).
 8. Europe Contract Logistics Market – Growth, Trends, Covid-19 Impact, And Forecasts (2021–2026). Available at: https://www.mordorintelligence.com/ industry-reports/europe- contract-logistics-market (accessed 15 March 2021).
 9. Grilli M., Kotyrba T. (2020) The Impact of the Covid-19 Crisis on European Logistics: Some Thoughts. Available at: https://reim.bnpparibas.com/sites/ default/files/2020-07/BNP_Paribas_REIM_Impact_Covid_European_ Logistics_20200724.pdf (accessed 10 March 2021).
 10. Impacts of the COVID-19 pandemic on EU industries. Available at: https:// www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662903/IPOL_ STU(2021)662903_EN.pdf (accessed 17 April 2021).
 11. Logistics market volume by segment in Europe in 2018. Available at: https:// www.statista.com/statistics/639984/logistics-market-segment-volume-europe/ (accessed 10 March 2021).
 12. World Trade Organization (2021). World trade primed for strong but uneven recovery after COVID-19 pandemic shock. Available at: https://www.wto.org/ english/news_e/pres21_e/pr876_e.htm (accessed 17 April 2021).

ІНСТРУМЕНТ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ – SEO-ОПТИМІЗАЦІЯ САЙТУ ПІДПРИЄМСТВА

Пономаренко Ігор Віталійович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну, Київський національний університет технологій та дизайну, вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ, 01011
igor_chip@ukr.net
https:// 0000-0003-3532-8332

Сапян Аліна Сергіївна

магістр кафедри маркетингу та комунікаційного дизайну, Київський національний університет технологій та дизайну, вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ, 01011
alinaqwerty88@gmail.com
https://orcid.org/0000-0001-6167-8550

Мета статті розгляд питань, пов’язаних з особливостями використання пошукової оптимізації в  межах реалізації комплексної маркетингової стратегії   в цифровому середовищі.

Методологія дослідження – системно-структурний і порівняльний аналіз (для дослідження напрямів застосування пошукової оптимізації в процесі підвищення ефективності функціонування компанії в інтернеті); монографічний (при вивченні різноманітних програмних рішень у сфері цифрового маркетингу); економічний аналіз (при здійсненні оцінки ефективності використання SEO в процесі залучення цільової аудиторії та її впливу на зростання рівня конверсії).

Наукова новизна. Розкрито особливості використання пошукової оптимізації як ефективного інструменту цифрового маркетингу в сучасних умовах. Доведе- но доцільність застосування SEO для підвищення рівня конкурентоспроможності компанії в мережі Інтернет. Вказано комплекс заходів інтернет-маркетингу для посилення комунікацій компанії із цільовою аудиторією в цифровому середовищі, а також окреслено роль у цій структурі пошукової оптимізації. Аргументовано доцільність побудови семантичного ядра як базисного елемента пошукової оптимізації вебресурсу компанії та створення передумов для довгострокового забезпечення високих позицій сайту в пошукових сервісах.

Висновки. Диджиталізація бізнесу призводить до інтенсифікації застосування різноманітних інструментів цифрового маркетингу, серед яких важливе місце посідає пошукова оптимізація. SEO-оптимізації сайту компанії передбачає реалізацію комплексу заходів, орієнтованих на підвищення місця ресурсу в пошуковій видачі. Інноваційні підходи дають можливість інтегрувати актуальний перелік ключових слів у важливі елементи вебресурсу компанії та постійно оновлювати бібліотеки з метою забезпечення високих рейтингових позицій у пошуковиках.

Ключові слова:  аудиторія, інтернет-маркетинг, пошукова оптимізація, сайт, цільовий трафік.

References

 1. The Top 10 SEO Trends To Drive More Traffic in 2021. Available at: https://www.wordstream.com/blog/ws/2021/01/12/top-seo-trends-2021 (accessed 02 June 2021).
 2. 8 Expert Tips to Build a Winning SEO Strategy in 2021. Available at: https://www.wordstream.com/blog/ws/2021/03/05/seo-strategy (accessed 02 June 2021).
 3. How to Create an Effective SEO Strategy In 2021. Available at: https:// backlinko.com/seo-strategy (accessed 02 June 2021).
 4. 21 Smart Google SEO Tips for 2021. Available at: https://moz.com/blog/21- seo-tips-2021 (accessed 02 June 2021).
 5. How to Create the Perfect SEO Strategy for 2021. Available at: https://increasily. com/how-to-create-the-perfect-seo-strategy-for-2021/ (accessed 02 June 2021).
 6. Get Your SEO House in Order for 2021. Available at: https://www.cmswire.com/ digital-marketing/get-your-seo-house-in-order-for-2021/ (accessed 02 June 2021).
 7. SEO Made Simple: A Step-By-Step Guide For 2021. Available at: https:// neilpatel.com/what-is-seo/ (accessed 02 June 2021).
 8. Search Engine Optimization: A Simple Guide to SEO Strategy. Available at: https://www.masterclass.com/articles/seo-strategy-guide (accessed 02 June 2021).

ВПЛИВ COVID-19 НА РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ТУРИЗМІ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ ТА СВІТОВОЇ КРИЗИ

Літовка-Деменіна Світлана Григорівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та організації туристичної діяльності, Міжрегіональна академія управління персоналом
svlitovka@ukr.net
ORCID iD: 0000-0002-8341-9872

Панченко Світлана Анатоліївна

кандидат культурології, доцент, доцент кафедри економіки та сфери обслуговування, Київський національний університет технологій та дизайну
dolga100@ukr.net
ORCID iD: 0000-0001-8010-8318
Scopus Author ID: 57210150410

Мета статті – з’ясувати та вдосконалити основні практичні підходи у використанні маркетингових досліджень, запропонувати їх системно на  кожному  з етапів розробки маркетингової стратегії туристичного підприємства в умовах пандемії.

Методологія дослідження полягає в застосуванні методів аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, прогнозування, а також у використанні системного, діяльнісного й історичного підходів.

Наукова новизна зумовлена тим, що в статті представлені пропозиції з ви- рішення проблеми проведення маркетингових досліджень на туристичних фірмах в умовах COVID-19, а  також мотивовано перехід до  нових маркетингових ходів  з урахуванням викликів часу.

Висновки. У результаті дослідження встановлено, що туристичні організації потребують моніторингу ринку в умовах COVID-19, постійного та послідовного проведення маркетингових досліджень у зв’язку із переформатуванням світової економіки та із суворими викликами часу.

Ключові слова: маркетинг, маркетингові дослідження, маркетингові інструменти, пандемія, COVID-19, стратегії, туристичний продукт.

References

 1. Kotler F. (2010) Marketyngh ot A do Ja. Moscow : Aljpyna, 211 р.
 2. Kotler F. (2007) Osnovы marketyngha. Kratkyj kurs / per. s anghl. Moscow; St. Petersburg; Kyiv : Vyljjams, 656 р.
 3. Litovka-Demenina S. Gh. (2020) Proces marketynghovykh doslidzhenj u turystychnij sferi. Naukovo-praktychnyj zhurnal «Problemy innovacijno- investycijnogho rozvytku», no. 23, pp. 128–136.
 4. Panchenko S., Dobina T., Haidukevych K., Petrova I., & Sabadash J. (2019). Effectiveness analysis of entrepreneurship model of development qualities of future managers. Journal of entrepreneurship education, no. 22(3). Available at: https://www.abacademies.org/articles/effectiveness-analysis-of-entrepreneurship-model- ofdevelopment-qualities-of-future-managers-8258.html (accessed 05 May 2021).
 5. Rуbert Štefko, Alžbeta Kiráľováb, Martin Mudríka  (International Conference on Strategic Innovative Marketing, IC-SIM. (2014)  September  1–4. 2014, Madrid, Spain Strategic Marketing Communication in Pilgrimage Tourism. Rуbert Štefko, Alžbeta Kiráľováb, Martin Mudrнka (2015), Procedia – Social and Behavioral Sciences 175, pр. 423–430.
 6. UNWTO (2013). Global Code of Eethics for tourism. Available at: http:// dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/gcetbrochureglobalcodeen. pdf) (accessed 05 May 2021).
 7. Lickorish & Jenkins, Lickorish L. J. & Jenkins C. L. (2013) Introduction to Tourism. Oxford: Reed Educational and Professional Publishing Ltd.
 8. Luecke R. (2006) Market Customization: Segmentation, Targeting, and Positioning. Marketer’s Toolkit: The 10 Strategies You Need To Succeed. Boston : Harward Business School Press, 229 p.
 9. Osterwalder A., Pigneur G., Bernarda A., Smith A. (2014) Value proposition design. New Jersey : John Wiley & Sons, 295 p.
 10. Porter M. What is strategy. Harvard Business Review, November-December, 1996. рр. 61–78.
 11. Malinoshevska K. I., Martyshyn D., Perestyuk I., Panchenko S., Omarov A. (2021) Management of financial and economic development of border regions of Ukraine. WSEAS Transactions on Business and Economics,  18,  pp.  595–605. Available at: https://www.wseas.org/multimedia/journals/economics/2021/ b205107-023(2021).pdf) (accessed 05 May 2021).
 12. COVID-19: Measures to Support Travel and Tourism. Available at: https:// www. unwto.org/covid-19-measures-to-support-travel-tourism (accessed 8 Febru- ary 2021).
 13. The World Tourism Organization. Available at: https://www.unwto.org (accessed 3 February 2021).

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ілляшенко Інна Олегівна

кандидат економічних наук, доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,м. Київ, Україна,
inna.illyashenko@gmail.com,
ORCID iD: 0000-0001-7849-9890

Бойко Наталія Олександрівна

кандидат педагогічних наук, доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна,
natali_b2808@ukr.net,
ORCID iD: 0000-0003-2636-0533

Колісниченко Тетяна Олександрівна

кандидат технічних наук, доцент, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна,
ktatyna1407@gmail.com,
ORCID iD: 0000-0003-0560-9520

Панкратов Олег Михайлович

кандидат технічних наук, доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна,
Kaf_re_bgd@ukr.net

Полюхович Марина

аспірантка, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків, Україна,
polmarinexpert@gmail.com,
ORCID iD: 0000-0002-1813-5371

Мета статті полягає у визначенні змісту поняття стратегічного менеджменту   й удосконаленні системи управління на туристичних підприємствах.

Методологія дослідження – використання загальнонаукових методів (аналіз, синтез, конкретизація, класифікація) і спеціальних: системно-структурні дослідження (для розуміння логіки застосування стратегічного менеджменту з метою вдосконалення системи управління туристичним підприємством), економічний аналіз (при здійсненні оцінки стану та перспектив упровадження стратегічного менеджменту в систему управління).

Наукова новизна полягає в обґрунтуванні особливостей основних етапів циклу стратегічного менеджменту в туристичній індустрії.

Висновки. За результатами дослідження визначено основні етапи циклу стратегічного менеджменту туристичного підприємства. Розглянуто складові елементи стратегічного планування як основу стратегічного менеджменту. Визначено особливості стратегічного менеджменту на туристичних підприємствах.

Ключові слова: стратегічний менеджмент, система управління, плануван- ня, стратегія, туристичне підприємство.

References

 1. Altshuler I. (2009) Strategichne upravlinnya na osnovi  marketingovogo  analizu [Strategic management based on marketing analysis]. Moscow : Vershina (in Russian).
 2. Vasilenko V. O., Tkachenko T. I. (2013) Strategichne upravlinnya: navch. рosib. [Strategic management]. Kiev : TsUL (in Ukrainian).
 3. Kvartalnov V. A. (2013) Teoriya i praktika turizmu [Theory and practice of tourism]. Moscow : Finansi i statistika (in Russian).
 4. Kvartalnov V. A. (2012) Turizm [Tourism]. Moscow: Finansi i statistika (in Russian).

СУПЕРЕЧНОСТІ В ПОЄДНАННІ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Максименко Інна Павлівна

викладачка, ФКІСІТ ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана
inpal@ukr.net
ORCID iD: 0000-0002-8206-1864

Мета статті – висвітлення сутності соціальної справедливості  та  її  проявів як явища з характерними особливостями на тлі інновацій у сфері виробничих технологій, що пояснює закономірності функціонування трансформаційних процесів, визначення проблематики взаємозв’язку промислової революції та соціальної справедливості, обґрунтування її місця та значення для формування економічної політики.

Методологія дослідження. У  процесі дослідження використані такі підходи    й методи: єдність логічного й історичного підходів, абстрактного й конкретного (для розкриття співвідношення між технологіями та економічним розвитком), історичний метод (для оцінки закономірностей розвитку економічно-соціальних процесів), експертної оцінки (для визначення механізму встановлення балансу між економічною ефективністю та соціальною справедливістю).

Наукова новизна. Отримані в процесі дослідження результати в сукупності описують вплив нової економічної системи не лише на економічні зв’язки та міжнародні стосунки, але й на життя громадян, рівень їх підготовки до суспільних змін. Проаналізувавши наукові надбання експертів і дослідників, ми визначили переваги трансформаційних процесів і їх недоліки, які позначають- ся на соціальній справедливості. Також встановили механізми подолання проблем, які виникають при впровадженні технологій, і віднайшли баланс між економічними ефективними результатами та соціальною справедливістю, яка повинна бути забезпечена в усіх куточках світу.

Висновки. Четверта промислова революція спричинила докорінну зміну звичних моделей поведінки на підприємствах. Її мета – роботизація та оцифрування всіх сфер життя, повна трансформація людських ресурсів. Інтелектуаль-  ні ресурси разом з новітніми технологіями значно впливають на якісні показники рівня життя населення та розвиток соціальної сфери. Співвідношення економічної ефективності та  справедливості містить суперечності, які  існують   у сфері розподілу, зумовлені неефективністю інституційно-організаційного механізму регулювання розподільних відносин і нерівномірністю розподілу ресурсів та прав власності, і спричинює нерівномірність розподілу доходів, жорстку диференціацію та маргіналізацію у структурі населення, порушення макроекономічних пропорцій, неефективну систему соціального забезпечення і соціаль- ного страхування населення. Нерівномірність розподілу – об’єктивна реальність,   і тому важливо не допустити її загрозливих показників. Для цього необхідно адекватно вимірювати ступінь нерівномірності, контролювати не лише різницю в доходах багатих і бідних, а й розміри доходів, щоб не допустити зменшення мінімальних доходів нижче від показників мінімальних соціальних стандартів. Соціальні стандарти потребують постійного перегляду та поліпшення методів їх розрахунків з урахуванням методики, що застосовують у країнах з високим рівнем соціального розвитку.

Ключові слова: соціальна справедливість, економічна ефективність, інсти- тути, соціальні інститути, економічна активність, інновації.

References

 1. NAN Ukrajiny, Sekcija suspiljnykh i ghumanitarnykh nauk. (2019) Ekonomichna efektyvnistj  vs  socialjna  spravedlyvistj:  priorytety  rozvytku  Ukrajiny na etapi podolannja kryzy : kol. monoghr. Kyiv (in Ukrainian).
 2. Jeshhenko P. S., Palkin Yu. I. (2005) Suchasna ekonomika : navch. posib. Vyshha shk, Kyiv, 325 р. (in Ukrainian).
 3. Minchenko R. M. (2011) Pryncyp spravedlyvosti jak osnovnyj kryterij vzajemodiji osobystosti ta derzhavnoji vlady. Aktualjni problemy polityky. Nacionaljnyj universytet. Odesa, vol. 42, pp. 21–26 (in Ukrainian).
 4. Ustymenko V. A. (2018) Pravovi zasady dosjaghnennja balansu mizh ekonomichnoju efektyvnistju ta socialjnoju spravedlyvistju : monoghrafija.  Kyiv  :  NAN Ukraine, Instytut ekonomiko-pravovykh doslidzhenj, 144 р. (in Ukrainian).
 5. Xel  I.  (2015)  Industry  4.0:  What  is  the  fourth  industrial  revolution? Аvailable at: https://hinews.ru/business-analitics/industriya-4-0-chto-takoe chet vertayapromyshlennayarevolyuciya.html (accessed 10 March 2021) (in Ukrainian).
 6. Nasim Nikolas Taleb. (2019) Chornyj lebidj. Pro (ne)jmovirne u realjnomu zhytti. Kyiv. Nash Format, 320 р. (in Ukrainian).

ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Біланич Людмила Віталіївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, фінансів та інформаційних технологій, Карпатський університет імені Августина Волошина
lbilanych@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-9005-6985

Кулеша-Любінець Мирослава Миронівна

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та клінічної психології, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ
myroslava.kulesha@pnu.edu.ua
ORCID iD: 0000-0002-9130-1719

Кулініч Тетяна Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Національний університет «Львівська політехніка»
tetiana.v.kulinich@lpnu.ua
ORCID iD: 0000-0003-0110-7080

Мета статті полягає в досліджені теоретичного та практичного значення соціального бізнесу як одного з найбільш перспективних векторів забезпечення сталого економічного розвитку в умовах необхідності формування високого рів- ня соціально зорієнтованої свідомості господарюючих суб’єктів, громадян та інших учасників економічних відносин.

Методологія дослідження. Аналіз проблематики здійснено завдяки застосуванню методів порівняння, абстракції, аналізу, узагальнення, а також графічного та табличного моделювання.

Наукова новизна полягає у встановленні значення соціального бізнесу, а також обґрунтуванні концептуальних основ і пропозицій дієвих важелів впливу на розвиток соціального підприємництва в Україні. В умовах глобалізації, активізації міждержавної соціально-економічної співпраці, а також популяризації чесності, демократії, соціальної та екологічної відповідальності як фундаментальних по- ложень ефективного підприємництва, сталий економічний розвиток України доцільно трактувати як симбіоз результативної комерційної діяльності та діяльності, спрямованої на задоволення соціальних потреб громадськості й суб’єктів глобального економічного простору. Досягнення оптимального балансу між обумовленими напрямами роботи є складним викликом для сучасного бізнессектору, що спонукає до глибинних досліджень проблематики.

Висновки. У результаті детермінування ключових ознак, принципів і функ- цій соціального підприємництва досліджено не лише природу його походження,   а й рівень впливовості на процеси, що відбуваються на теренах вітчизняного ринкового середовища. Узагальнено, що сталий економічний розвиток України  є стратегічною метою держави, тоді як розвиток соціального підприємництва, зокрема перехід на соціально орієнтовану модель організації ринкових відносин,   є лише одним із ключових етапів на шляху досягнення визначеної публічними органами влади стратегічної цілі.

Ключові слова: Цілі сталого розвитку України, соціальний бізнес, соціаль- не підприємництво, стимули розвитку соціального бізнесу в Україні.

References

 1. Galushka Z. I. (2018) The role of social entrepreneurship in ensuring community development. Social’ne pidpryjemnyctvo: teorija, praktyka ta mizhnarodnyj dosvid: materialy VIII Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Kyiv : KNEU, рр. 185–188 (in Ukrainian).
 2. Luhovenko N. V., Kovalenko N. V. (2020) Social enterprises as a tool for dialogue between state and society. Infrastruktura rynku, vol. 42. Аvailable at: http://market-infr.od.ua/journals/2020/42_2020_ukr/34.pdf (аccessed 13 May 2021) (in Ukrainian).
 3. Kolot A. (2013) Corporate social responsibility: evolution and development of theoretical views. Ekonomichna teorija, vol. 4, pp. 5–26 (in Ukrainian).
 4. Verbivs’ka L. V. (2017) Organizational support of social responsibility of business as a factor in increasing the competitive potential of the enterprise. Ekonomika, finansy ta upravlinnja: teorija ta praktyka : zb. tez dop. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (pp. 27–31). Poltava : CFEND (in Ukrainian).
 5. Pylypenko N., Karpets O. (2021) Theoretical aspects of social entrepreneurship in modern conditi ons. Elektronne naukove fahove vydannja “Efektyvna ekonomika”, vol. 3. Аvailable at: http://www.economy.nayka.com.ua/ pdf/3_2021/89.pdf (аccessed 13 May 2021) (in Ukrainian).
 6. Shergina L. A., Notevs’kyj Je. V., Zhemba A. J. (2018) Social entrepreneurship in the context of sustainable development. Visnyk Hmel’nyc’kogo nacional’nogo universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 3(2), pp. 160–165 (in Ukrainian).
 7. Hockerts K. (2018) The Effect of Experiential Social Entrepreneurship Education on Intention Formation in Students. Journal of Social Entrepreneurship, vol. 9(3), pp. 234–256. doi:10.1080/19420676.2018.1498377
 8. Mair J. (2020) Social Entrepreneurship: Research as Disciplined Exploration. In W.W. Powell, P. Bromley (Eds.). The Nonprofit Sector: A Research Handbook. USA : Stanford University Press, pp. 333–357.
 9. Rathert N., Mair J., Reischauer G. (2019) Social enterprises = Sharing economy organizations? The Business of Society. Аvailable at: http://www.bos- cbscsr.dk/2019/09/11/social-enterprises-sharing-economy-organizations/ (аccessed 13 May 2021).
 10. Dees J. G. (2001) The meaning of social entrepreneurship. Center for the Advancement of Social. USA: Duke University’s Fuqua School of Business.
 11. Konstytutsiya Ukrayiny: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 № 254к/96-ВР (1996). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (аccessed 13 May 2021) (in Ukrainian).
 12. Safarov S. M. (2014) Osnovy social’nogo predprinimatel’stva [Fundamentals of social entrepreneurship]. Ivanovo : Roshha (in Russian).
 13. Mosher-Williams R. (2006) Research on social entrepreneurship: understanding and contributing to an emerging field ARNOVA. Аvailable at: https://cdn.ymaws.com/arnova.siteym.com/resource/resmgr/Publications/ ARNOVA_Research_on_Social_En.pdf (аccessed 13 May 2021).
 14. Omarov E. (2020) Social entrepreneurship and what does it mean for management of consumer behavior. Access  journal,  ACCESS  Press,  vol.  1(2), pp. 86–102. Аvailable at: https://doi.org/10.46656/access.2020.1.2(1) (аccessed 13 May 2021).
 15. Youth Center for Social Transformation “SOCIUM-XXI”, WNISEF. (2017) Katalog social’nyh pidpryjemstv Ukrai’ny 2016–2017 [Catalog  of  social  enterprises of Ukraine 2016-2017]. Kyiv : Kyjevo-Mogyljans’ka akademija (in Ukrainian).
 16. Kamenko I. S. (Ed.) (2020) Social’ne pidpryjemnyctvo v Ukrai’ni: ekono- miko-pravovyj analiz [Social entrepreneurship in Ukraine]. Vydano za pidtrymky EU4Youth, Kyi’v, Ukraine (in Ukrainian).
 17. President of Ukraine. (2019) Goals of sustainable development of Ukraine through 2030. Аvailable at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/722/2019 (аccessed 13 May 2021) (in Ukrainian).
corum admirals cup swiss replica highest price of rolex watch in india replica watches uk rolex submariner superlative chronometer officially certified price rolex submariner blue gold replica watches uk how to spot a fake tag heuer grand carrera calibre 36 omega seamaster 300m ceramic uk replica watches tag heuer calibre 36 flyback price santos de cartier cologne macy's replica watch