МЕНЕДЖМЕНТ МИСТЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ МАЙБУТНЬОГО: ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ, ВИКЛИКИ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ

Хлистун Олена Сергіївна

доктор культурології, доцент, завідувач кафедри фешн та шоу-бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв
with_joy@ukr.net
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-1764-6559

Крупа Оксана Петрівна

викладачка кафедри фешн та шоу-бізнесу,Київський національний університет культури і мистецтв
oksanakrupa24@gmail.com
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-7387-7565

Метою статті є розкриття сутності та обґрунтування ключових векторів перспективного розвитку інноваційно орієнтованої моделі мистецького університету майбутнього з означенням потенційних викликів і трансформацій від їх реалізації.

Методологія дослідження. Результати дослідження отримані шляхом застосування таких методів: аналізу  і  синтезу,  дедукції  та  індукції при дослідженні менеджменту університетів, ключових концепцій менеджменту організацій і системного  підходу  при  визначенні місця  та  ролі  університетів у забезпеченні сталого розвитку сучасного суспільства.

Наукова новизна полягає в обґрунтуванні того, що гарантом успішного сталого розвитку економічних систем, а саме: забезпечення економічного зростання, підвищення соціального добробуту населення та сприяння культурному процвітанню нації, виступає успішна розбудова та подальший розвиток університетської освіти. Саме гармонізація взаємовідносин освітніх установ з усіма учасниками цього процесу забезпечить відчутні позитивні ефекти в майбутньому.

Висновки. За результатами дослідження підсумовано, що визначені перспективні вектори розбудови інноваційно орієнтованої моделі управління університетами можуть також породжувати відповідні виклики та трансформації в системі менеджменту вищої освіти. Тому активна участь усіх зацікавлених сторін у процесі управління, а також вчасне реагування і прийняття оптимальних управлінських рішень з боку менеджерів усіх рівнів є необхідною умовою для забезпечення розвитку університетського сектору за сучасних умов глобалізаційних перетворень.

Ключові слова: управління вищою освітою, мистецький університет, ринок освітніх послуг, глобалізаційні виклики, трансформації.

References

 1. Parfenova L. (2012) Mistse ta rol systemy vyshchoi osvity u suchasnomu suspilstvi [The place and role of higher education in modern society]. Development economics, no. 3 (63), pp. 91–96 (in Ukrainian).
 2. ABR. (2021) About us. Brain research. Available at: https:// appliedbrainresearch.com/about-us/ (accessed 16 June 2021).
 3. Dasgupta A. (2017) Finding the right fit in academia and industry collaboration. Geospatial World. Available at: https://www.geospatialworld.net/ article/expectations-in-academia-and-industry-collaboration/ (accessed 16 June 2021).
 4. Gann D., Montresor F., Eisenberg J. (2018) 3 ways to nurture collaboration between universities and industry. World economic forum. Available at: https:// www.weforum.org/agenda/2018/11/3-ways-to-nurture -collaboration-between- universities-and-industry/ (accessed 16 June 2021).
 5. Quintessence Labs. (2021) Overview. The Global Leader  in  Quantum  Cybersecurity. Available at: https://www.quintessencelabs.com/about-us/ (acces- sed 16 June 2021).
 6. UNESCO Institute for statistics. (2020) School enrollment, tertiary (% gross). Available at: https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR (accessed 16 June 2021).

ПІДСИСТЕМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ МИСТЕЦЬКИМИ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Мартинишин Ярослав Миколайович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фешн та шоу-бізнесу,Київський національний університет культури і мистецтв
biguss@meta.ua
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8599-7206

Фейчер Оксана Олександрівна

викладачка Академії економіки суспільства і технологій, Університет Мелардален, м. Вестерос, Швеція
feicher.oksana@mail.com
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-3608-3111

Метою статті є визначення та обґрунтування пріоритетних підсистем функціонального забезпечення організаційно-економічного механізму управління мистецькими закладами вищої освіти України з подальшою розробкою альтернативних управлінських рішень щодо їх успішної реалізації.

Методологія дослідження містить фундаментальні положення економічної теорії та менеджменту, базові закономірності розвитку європейських освітніх систем, публікації вітчизняних і зарубіжних дослідників з питань побудови підсистем функціонального забезпечення організаційно-економічного механізму управління закладами вищої освіти.

Наукова новизна полягає в ідентифікації й обґрунтуванні ключових підсистем забезпечення функціонування організаційно-економічного механізму, з урахуванням зарубіжного досвіду щодо побудови відповідної системи управління мистецькими закладами.

Висновки. За результатами дослідження зроблено висновок, що мистецький заклад вищої освіти виступає як сукупність взаємопов’язаних структурних елементів, що по-різному реагують на трансформації сучасного ринкового середовища. Серед ключових підсистем функціонального забезпечення виокремлено матеріально-технічну, кадрову, фінансово-інвестиційну, нормативно-правову, інформаційно-цифрову та науковоінноваційну. Ідентифіковано їх слабкі ланки в контексті забезпечення діяльності вітчизняного університетського сектору з подальшим представленням альтернативних алгоритмів управлінських рішень. Наголошено на нагальній потребі поглибити всебічну співпрацю з бізнес-суб’єктами та представниками міжнародного освітнього й наукового середовища.

Ключові слова: підсистеми забезпечення, організаційно-економічний механізм, управління вищою освітою, мистецький заклад вищої освіти, ринок освітніх послуг, європейська інтеграція, диджиталізація, глобалізаційні перетворення.

References

 1. Gazaliev A., Pak Yu. (2016) Innovatsionnyy potentsial vysshey shkoly v kontekste globalizatsii obrazovaniya [The innovative potential of higher education in the context of the globalization of education]. Higher school bulletin «Alma Mater», no. 2, pp. 16–22 (in Russian).
 2. State Statistics Service of Ukraine (2020) Pidghotovka fakhivciv u ZVO na pochatok 2019/20 navchaljnogho roku za ghaluzjamy znanj vidpovidno do Pereliku  2015 roku : statystychnyj bjuletenj [Training of specialists in higher education institutions at the beginning of the 2019/20 academic year by fields of knowledge according to the 2015 List: statistical bulletin.]. Available at: http://www. ukrstat.gov.ua (accessed 06 May 2021) (in Ukrainian).
 3. The Cabinet of Ministers of Ukraine. (2019) Postanova № 1146 «Pro rozpodil vydatkiv  derzhavnogho  bjudzhetu  mizh  zakladamy  vyshhoji  osvity  na osnovi pokaznykiv jikh osvitnjoji,  naukovoji  ta  mizhnarodnoji  dijaljnosti» [Resolution № 1146 «On the distribution of state budget expenditures between higher education institutions based on indicators of their educational, scientific and international activities»]. Available at: https://zakon. rada.gov.ua/laws/ show/1146-2019-%D0%BF#Text (accessed 06 May 2021) (in Ukrainian).
 4. Martynyshyn Ya., Komar V. (2015) A systematic approach to corporate governance in the field of culture [Systemnyj pidkhid v upravlinni korporacijamy u sferi kuljtury]. Economics and culture management, no. 1, pp. 29–39 (in Ukrainian).
 5. Ministry of Education and Science of Ukraine. (2021) Preparations are underway  for  negotiations  on  Ukraine’s  participation  in  the  EU   Framework   Program for Research and Innovation «Horizon Europй» [Tryvaje pidghotovka do pereghovoriv shhodo uchasti Ukrajiny u ramkovij proghrami JeS z doslidzhenj ta innovacij «Ghoryzont Jevropa»]. Available at: https://mon.gov.ua/ua/news/ trivaye-pidgotovka-do-peregovoriv-shodo-uchastiukrayini-u-ramkovij-programi- yes-zdoslidzhen-ta-innovacij-gorizont-yevropa (accessed 06 May 2021) (in Ukrainian).
 6. Ministry of Education and Science of Ukraine. (2020) Strategy for the development of higher education in Ukraine for 2021–2031 years  [Strateghija rozvytku vyshhoji osvity v Ukrajinina 2021–2031 rr.]. Available at: http://osvita. ua/doc/files              /news/768/76871/STRATEHIYA_ROZVYTKU_VYSHCHOYI_ OSVITY_V_U.pdf (accessed 06 May 2021) (in Ukrainian).
 7. Ministry of Finance of Ukraine. (2021) The minimum wage in Ukraine [Minimaljna zarobitna plata v Ukrajini]. Available at: https://index.minfin.com. ua /ua/labour/salary/min/ (accessed 06 May 2021) (in Ukrainian).
 8. Government portal. (2021) Urjad skhvalyv zakonoproekt shhodo stymuljuvannja dijaljnosti vchenykh u zakladakh vyshhoji osvity ta naukovykh ustanovakh [The government has approved a bill to stimulate the activities of scientists in higher education and research institutions]. Available at: https:// www.kmu.gov.ua/news/uryad-uhvaliv-zakonoproekt-shchodo-stimulyuvannya-diyalnosti-vchenih-u-zvo-ta-naukovih-ustanovah-sergij-shkarlet (accessed 06 May 2021) (in Ukrainian).
 9. Cowel P. (2021) COVID-19 has transformed education – here are the      5 innovations we should keep. World Economic Forum. Available at: https://www. weforum.org/agenda/2021/   02/covid-19-pandemic-higher-education-online- resources-students-lecturers-learning-teaching/ (accessed 06 May 2021).
 10. Esposito M. (2018) This is how new technologies could improve education forever. World Economic Forum. Available at: https://www.weforum.org/agenda/ 2018/03/education-catapult (accessed 06 May 2021).
 11. European Commission.  (2021)  University  Business  Cooperation.  Available at: https://ec.europa.eu/education/policies/innovation-in-education/university- business-cooperation_en (accessed 06 May 2021).
 12. Haanaes Kn. (2020) How universities must adapt to train future leaders? World Economic Forum. Available at: https://www.weforum.org/agenda/2020/01/ higher-education-leadership/ (accessed 06 May 2021).
 13. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020) Education at a Glance 2020: OECD indicators. Paris : OECD Publishing. Available at: https://doi.org/10.1787/69096873-en (accessed 06 May 2021).

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ У СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Витвицька Ольга Данилівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України, вул. Героїв Оборони, 11, м. Київ, 03041, Україна.
Vod1010@ukr.net
ORCID iD: 0000-0002-2510-3562

Пундик Микита Романович

магістр з управління інноваційною діяльністю, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Мета статті. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних засад і практичних інноваційних рішень повторного використання ресурсів із відходів з пропозицією вдосконаленої технології поводження з непотребом із перспективами впровадження в Україні.

Методологія дослідження: теоретичні та практичні аспекти реалізації екоменеджменту як підхід до впровадження інноваційних технологій переробки на підприємствах, що для України є абсолютно новим; методичний інструментарій обґрунтування інноваційних рішень повторного використання ресурсів із відходів, структури собівартості вдосконаленої системи для Голосіївського району м. Києва.

Наукова новизна. Запропоновано на основі методу пневматичної системи фірми виробництва Envac вирішити наявну проблему сміття в більшості регіонах та не використовувати вантажівки для перевезення відходів. Система дає  змогу із часом зменшити ціну на переміщення вантажу до пунктів сортування чи утилізації.

Висновки. Упровадження інноваційних систем в Україні за один рік дає  змогу заощадити 34 млрд 499 млн грн. Набуває популярності сортування відходів удома, у містах встановлюють баки для вторсировини, населення свідомо починає ставитися до відходів, що стимулює розвиток переробки відходів. Окрім цього, запропонована вдосконалена технологія дозволяє відсортовувати до 97% побутових відходів, а іншу частину можна спалювати для  отримання  енергії. Усе це робить перспективним розвиток галузі переробки в Україні.

Ключові слова: інновації, безвідходні системи, вторсировина, енергія, тех- нологія.

References

 1. Safranov T. A. (2003) Ecological bases of nature management : textbook. Lviv: New World-2000, 248 p. (in Ukrainian).
 2. Vytvytska O. D., Buzovsky E. A., Skrypnychenko V. A., Bereka O. M., Babienko M. F. (2013)  Aspects  of saving energy resources of the agricultural sector  in terms of innovative development : monograph. Kyiv : Agrarian Media Group, 518 p. (in Ukrainian).
 3. Manuscript Company. (2019) Best European waste management practices. Available at: http://epl.org.ua/wp-content/uploads/2019/07/Krashchi_ES_ praktuku_NET.pdf (accessed 07 May 2021) (in Ukrainian).
 4. LLC «SEC ECOLOGY». (2019) National strategy of waste management for Ukraine. Available at: https://eco.kiev.ua/assets/files/Zmist.pdf (accessed 07 May 2021) (in Ukrainian).
 5. System of ecological management: modern tendencies and international standards. (2017) Library of ecological knowledge. Available at: https://www. ecolabel.org.ua/images/page/2018-04-02-01.pdf (accessed 10 May 2021) (in Ukrainian).
 6. Ecological management system: current trends and international standards. (2018) Library of ecological knowledge. Available at: https://www.ecolabel.org.ua/ images/page/2018-04-02-01.pdf (accessed 10 May 2021) (in Ukrainian).
 7. Envac  automated  pneumatic  waste  collection/recycling  systems.   (2017)   Recycle Track Systems, Inc. 120 East 23rd St, 5th FL New York, NY 10010. Available at: https://www.envacgroup.com/content/uploads/sites/3/2018/05/A-comparative-study-of-traffic-emissions-in-a-North-American-high-rise- development.pdf (accessed 10 May 2021).
 8. The British Standards Institution. (2018) Specification for automated pneumatic waste collection systems. Available at: https://www.ciwm.co.uk/ Custom/BSIDocumentSelector/Pages/DocumentViewer.aspx?id=2LRf%252bfCsa jPqr8XJlBNQsRPWexMfU1lNkJWQgeemWyPvz7Peov0%252bndKRSg4hlLJ4Qd qd26YYg7btRf1xHmnRVbb0DDj%252fCzIU4d0j%252f11I804d7SFwXfRvuricmI Qeya8eOWiwVY4%252fwTlFCW8WvYcViB8R4BwhpkB0 (accessed 10 May 2021).
 9. ZenRobotics Recycler  –  Robotic  Sorting  using  Machine  Learning.  (2014) Sensor Based Sorting. Available at:: https://users.ics.aalto.fi/praiko/papers/ SBS14.pdf (accessed 10 May 2021).

АКТУАРНІ МОДЕЛІ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

Писаренко Надія Василівна

кандидат економічних наук, Capital Union School, м. Київ, Україна,
nadezda_pisarenko@ukr.net,
ORCID iD: 0000-0002-5851-1976

Аблова Олена Костянтинівна

кандидат економічних наук, доцент,Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна,
o.ablova@gmail.com

Дудко Олександр Станіславович

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна,
guifop@gmail.com

Маляревський Віктор Миколайович

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна,
mvn999@ukr.net,
ORCID iD: 0000-0001-9863-4340

Косяк Мирослав Володимирович

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна, myroslav.kosiak@kneu.edu.ua, ORCID iD: 0000-0003-1282-0455

Мета статті полягає в поглибленні теоретико-методичних засад вдалого застосування актуарних моделей у сфері страхування сільськогосподарських культур.

Методологія дослідження – використання загальнонаукових методів (аналіз, синтез, конкретизація, класифікація) і спеціальних: економіко-математичних – для покращення розрахунків, кореляційний аналіз – для визначення взаємозв’язків між показниками, що впливають на страхування сільськогосподарських культур, узагальнення – для виявлення ступеня та динаміки розвитку тарифної політики страхування сільськогосподарських культур. 

Наукова  новиз- на отриманих результатів полягає в обґрунтуванні механізму ціноутворення на послуги страхування сільськогосподарських культур на основі покращення тарифної політики страховика при проведенні страхування сільськогосподарських культур, що реалізується через систему актуарних розрахунків і з урахуванням особливостей страхування в процесі виробництва сільськогосподарських культур.

Висновки. Дослідження актуарної збалансованості як необхідної умови вдосконалення тарифної політики страхування сільськогосподарських культур, визначення принципів тарифної політики страхування надали можливість покращити розрахунки величини страхових тарифів і застосувати актуарні моделі  у  сфері страхування сільськогосподарських культур.

Ключові слова: тарифна політика, страховий тариф, актуарій, актуарна математика, актуарна модель страхування сільськогосподарських культур.

References

 1. Vilenchuk O. M. (2016) Formuvannia ekvivalentnosti finansovo- ekonomichnykh interesiv subiektiv rynku ahrarnoho strakhuvannia na zasadakh aktuarnoi zbalansovanosti [Formation of equivalence of financial and economic interests of the subjects of the agricultural insurance market on the basis of actuarial balance]. Visnyk ZhNAEU [Bulletin  of  ZhNAEU],  no.  1  (54),  t.  2, рр. 137–148.
 2. Kyselev V. H. (2011) Aktuarnaia matematyka v ahrostrakhovanyy [Actuarial mathematics in agricultural insurance]. Moskva : VTs RAN (in Russian).
 3. Kyselev V. H. (2013) Matematycheskye modely эkonomyky strakhovoi ahrokompanyy [Mathematical models of the economy of an insurance agricultural company]. Moskva : VTs RAN (in Russian).
 4. Pysarenko N. V. (2018) Zastosuvannia ekonomiko-matematychnykh modelei u strakhuvanni silskohospodarskykh [Application of economic and mathematical models in crop insurance]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka» [International Scientific Journal «Internauka»], no. 5(15), рр. 140–144.
 5. Gromozdova L., Pysarenko N. (2018) Key features of agrarian risks insurance. [Key features of agrarian risks insurance]. Naukovo-praktychnyi zhurnal [Scientific and practical journal], no. 12, рр 103–110.

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Вдовенко  Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів та природокористування України
nata0409@gmail.com
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-0849-057X

Коробова Наталія Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів та природокористування України
korobova_n@ukr.net
ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-1952-8078

Невесенко Анна Володимирівна

кандидат економічних наук, Національний університет біоресурсів та природокористування України
eastagro86@gmail.com

Мета статті полягає в обґрунтуванні інноваційно-інвестиційних засад розвитку зеленого туризму на сільських територіях в умовах децентралізації при поєднанні виробничих систем і наданні пропозицій щодо подальшого функціонування національної економіки.

Методологія дослідження базується на використанні методів: економіко-статистичного, монографічного, системного, економіко-математичного, абстрактно-логічного й ін.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в запровадженні інноваційних, економічно доцільних інструментів і методик дослідження з огляду на сталий економічний розвиток зеленого туризму на сільських територіях в умовах децентралізації, які пов’язані    з адаптацією системи теорій, принципів і правил, що мають виняткове значення для економічного розвитку сільського зеленого туризму в умовах глобальних трансформацій.

Висновки. Обґрунтовано сучасні засади ефективного функціонування зеленого туризму на сільських територіях в умовах децентралізації при поєднанні виробничих систем. Запропоновано інструменти загальної методики дослідження з огляду на розвиток зеленого туризму на сільських територіях в умовах децентралізації, що мають виняткове значення для формування сталого сільського розвитку.

Ключові слова: сільські території, децентралізація, зелений туризм, інновації, галузь, сталий розвиток, аквакультура, інструменти, методика.

References

 1. Upravlinnya innovatsiyno-tekhnolohichnym rozvytkom ahrosfery : mono- hrafiya. (2016) Kyiv : IAE, 416 р. (in Ukrainian).
 2. Vdovenko N. M. (2016) Hlobalʹni priorytety staloho vyrobnytstva silʹsʹkohospodarsʹkoyi produktsiyi. Innovative solutions in modern science, № 4 (4), рр. 3–17 (in Ukrainian).
 3. Shakuntala Haraksingh Thilsted, Andrew Thorne-Lyman. (2016) Sustaining healthy diets: The role of capture fisheries and aquaculture for improving nutrition in the post-2015 era. Food Policy, vol. 61, May, рр. 126–131.
 4. The transformation of our world: an Agenda for sustainable development for   the period up to 2030 : resourse. Available at: http://globalcompact.ru/files_ manager/Povestka_dny_v_oblasti_UR_do_2030.pdf (accessed 10 March 2021).
 5. Vdovenko N. M. (2015) Mechanisms of regulatory policy application in agriculture. Economic Annals-XXI, № 5–6, рр. 53–56.
 6. Papp V. V. (2015) Silʹsʹkyy zelenyy turyzm yak priorytetnyy napryam rozvytku silʹsʹkykh terytoriy Ukrayiny. Ahrosvit, № 18, рр. 17–22 (in Ukrainian).
 7. Druker P. (2007) Ňpokha razryva: oryentyry dlya nasheho menyayushch- ehosya obshchestva. Moscow : Vylʹyams, 336 р. (in Russian).
 8. Druker P. (2003) Zadachy menedzhmenta v KHKHI veke. Moscow : Vylʹyams, 272 р. (in Russian).
 9. Vdovenko N. M., Bohach L. V. (2016) Zminy u hlobalʹnykh tendentsiyakh formuvannya biolohichnykh aktyviv ta silʹsʹkohospodarsʹkoyi produktsiyi. Naukovyy visnyk Polissya, № 4 (8), р. 162–167 (in Ukrainian).
 10. Vdovenko N. M., Khyzhnyak Yu. A. (2015) Suchasna paradyhma rehulyuvannya rozvytku haluzey ahrarnoho sektoru v umovakh hlobalʹnoho defitsytu prodovolʹstva. Science Rise, № 2/3 (7), рр. 20–26 (in Ukrainian).
 11. Korobova N., Vdovenko N. (2015) Methods of state regulation of agricultural sector in terms of the orientation of the economy to safety and quality standards. Wspolraca Europejska, № 3 (3), vol. 3, рр. 23–33.
 12. Index of Economic Freedom 2016. Promoting Economic Opportunity,  Individual Empowerment and Prosperity. Available at: http://uspishnaukraina. com.ua/uk/nsa/170.html (accessed 09 March 2021).
 13. Halʹchynsʹkyy A. S., Yeshchenko P. S., Palkin Yu. I. (1998) Osnovy ekonomichnykh znanʹ. Kyiv : Vyshcha shkola, 544 р. (in Ukrainian).
 14. Nestorenko V. P., Klymko H. N. (19997) Osnovy ekonomichnoyi teoriyi: politekonomichnyy aspekt. Kyiv : Vyshcha shkola, 743 р. (in Ukrainian).
 15. Mohylʹnyy O. M. (2010) Derzhavna polityka u rozvytku silʹsʹkykh terytoriy. Ekonomika APK, № 10 (192), рр. 125–131 (in Ukrainian).
 16. Arutyunov V. Kh., Mishyn V. M., Svintsitsʹkyy V. M. (2005) Ekonomika. Kyiv : KNEU, 353 р. (in Ukrainian).
 17. Halyuk Ya. D., Stadnyk V. V. (2018) Mozhlyvosti suchasnykh marketyn- hovykh tekhnolohiy dlya rozvytku turystychnoho biznesu v Ukrayini. Visnyk KHNU. Ekonomichni nauky, № 1, рр. 160–165 (in Ukrainian).

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ PROZORRO В ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЛЯХ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Пономаренко  Наталія Миколаївна

кандидат економічних  наук, доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу, фінансів та обліку, Харківський торговельно-економічний інститутКиївського національного торговельно-економічного університету
1202pnn@gmail.com

Возняковська Крістіна Анатоліївна

доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри господарського права і процесу, Національний університет «Одеська юридична академія»
christjachristja@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-0351-7107

Неміш Юлія Василівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
julijnemich@ukr.net
ORCID iD: 0000-0002-4676-1177

Мета статті полягає в дослідженні проблемних аспектів функціонування електронної системи публічних закупівель ProZorro в Україні та розробці пропозицій щодо мінімізації зловживань у сфері формування тендерних процедур.

Методи дослідження. У статті використано загальнонаукові методи дослідження, зокрема: аналізу і синтезу – при дослідженні наукової літератури та  визначенні особливостей функціонування електронної системи публічних закупівель ProZorro; економіко-статистичного аналізу та порівняння – при вивченні показників публічних закупівель в Україні; узагальнення – при розробці рекомендацій щодо мінімізації зловживань у сфері публічних закупівель у межах електронної системи ProZorro.

Наукова новизна полягає у визначенні основних механізмів зловживань у сфері публічних закупівель з метою отримання неправомірної вигоди: дроблення договорів і розвитку допорогових торговельних процедур та обґрунтування шляхів їх мінімізації. Обґрунтовано, що неконкурентні тендерні пропозиції містять високі корупційні ризики та призводять до встановлення завищених цін на поставку товарів, надання послуг і виконання робіт. Запропоновано внести зміни до Закону України «Про публічні закупівлі» з метою заборони укладення додаткових угод після завершення тендеру; заборони зміни умов проведення тендеру й тендерної документації після оголошення торгів; заборони об’єднувати товари в один лот і  встановлювати максимальні строки оплати за поставлені товари більш ніж 30 календарних днів.

Висновки. За результатами дослідження зроблено висновок, що електронна система публічних закупівель ProZorro має позитивний вплив на розвиток публічних закупівель в Україні, адже сприяє підвищенню прозорості торгів і тендерних процедур, розширює можливості для участі в тендерах суб’єктів малого та середнього бізнесу тощо. Однак недоліки, насамперед у правоохорон- ній і судовій системі України, зумовлюють непоодинокі випадки формування корупційних схем у системі публічних закупівель як у ProZorro, так і за її  межами. Ліквідація корупційних схем у  системі  публічних  закупівель  можлива за умови внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі».

Ключові слова: публічні закупівлі, ProZorro, тендер, тендерна пропозиція, електронні торги, конкурентні і неконкурентні процедури.

References

 1. Bagnyuk I. (2019) Chi vse prozoro u ProZorro? [Is everything transparent in ProZorro?]. Yuridichna gazeta, [Legal newspaper], vol. 2–3 (656–657). Аvailable at: http://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/chi-vse-prozoro-u-prozorro. html (accessed 15 May 2021) (in Ukrainian).
 2. Varenik V. M., Yevchin L. O. (2016) Osoblivosti zastosuvannya sistemi derzhavnih zakupivel ProZorro (Prozoro) [Features of the application of the public procurement system ProZorro (Transparent)]. Yevropejskij vektor ekonomichnogo rozvitku [European vector of economic developmen], vol. 2 (21). Аvailable at: http://eurodev.duan.edu.ua/images/PDF/2016/2/2.pdf (accessed 20 May 2021) (in Ukrainian).
 3. Halchinsky L. Yu. (2017 Otsinka funktsionuvannia elektronnoi systemy «Prozorro» yak instrumenta derzhavnykh zakupivel [Assessment of the functioning of the electronic system «Prozorro» as a tool of public procurement]. Current problems of economics and management: a collection of scientifc works of young scientists, no. 11 (in Ukrainian).
 4. Golovanenko M. V. (2016) Koruptsiini ryzyky ta nadiinist systemy derzhavnoi zakupivelnoi lohistyky v Ukraini [Corruption risks and reliability of the system of state purchasing logistics in Ukraine]. Theoretical and applied questions of economy, iss. 1, рр. 77–84 (in Ukrainian).
 5. Indeks  spry`jnyattya  korupciyi   (SRI):   dy`namika   ostannix   5   rokiv [Corruption Sprint Index (СРІ): dynamics of the remaining 5 rocks]. Аvailable at: https://nabu.gov.ua/open-office/biblio/sociologiya/indeks-spriynyattya- korupciyi-sri-dinamika-ostannih-5-rokiv (accessed 10 March 2021) (in Ukrainian).
 6. Kak obmanut’ ProZorro. Populjarnye shemy  obhoda  sistemy  gosudarstvennyh zakupok [How to cheat ProZorro. Popular schemes for bypassing the public procurement system]. Аvailable at: https://www.capital.ua/ru/publication/118721- kak-obmanut-prozorro-populyarnye-skhemy-obkhoda-sistemy-gosudarstvennykh- zakupok#ixzz6xxXdyoYL (accessed 17 March 2021) (in Russian).
 7. Kravchenko V. M., Syvitskaya I. G., Telenkova D. G. (2018) Normalizatsiia protsedur v systemi publichnykh zakupivel PROZORRO [Formalization of procedures in the public procurement system PROZORRO]. Economics and management organization, no. 1, рр. 24–33 (in Ukrainian).
 8. Melnikov O. S. (2016) Osoblyvosti publichnykh zakupivel yak obiekta derzhavnoho rehuliuvannia ekonomiky [Features of Public Procurement as an Object of State Regulation of Economics]. Theory and practice of public administration, iss. 1, рр. 129–135 (in Ukrainian).
 9. Miniailo O. I., Kostenko A. M. (2016) Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku elektronnykh derzhavnykh zakupivel’ v Ukraini [Current state and development prospects of the electronic public procurement in Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk universytetu, iss. 29/1, pp. 135–144 (in Ukrainian).
 10. DoZorro Monitoring Portal Monitorynhovyy portal DoZorro [Public control of public procurement]. Аvailable at: https://dozorro.org (accessed 18 May 2021) (in Ukrainian).
 11. The official web portal of the ProZorro e-procurement system. Аvailable at: https://prozorro.gov.ua/majdanchiki-prozorro (accessed 15 May 2021) (in Ukrainian).
 12. VRU, Law of Ukraine. (2015) Pro publichni zakupivli [Law of Ukraine “On Public Procurement”], dated December 25, 2015, no. 922-VII. Аvailable at: http:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/922-19 (accessed 15 May 2021) (in Ukrainian).
 13. Proyekt Zakonu pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny` «Pro publichni zakupivli» shhodo stvorennya peredumov dlya stalogo rozvy`tku ta modernizaciyi vitchy`znyanoyi promy`slovosti [Draft Law on Amendments to the Law of Ukraine «On Public Procurement» to create preconditions for sustainable development and modernization of domestic industry], dated June 24, 2020, no. 3739. Аvailable at: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69275  (accessed 05 May 2021) (in Ukrainian).
corum admirals cup swiss replica highest price of rolex watch in india replica watches uk rolex submariner superlative chronometer officially certified price rolex submariner blue gold replica watches uk how to spot a fake tag heuer grand carrera calibre 36 omega seamaster 300m ceramic uk replica watches tag heuer calibre 36 flyback price santos de cartier cologne macy's replica watch