Дядченко І.І.

SWOT-аналіз як передумова формування механізму антикризового управління лісокористуванням півдня україни

Мета статті полягає в здійсненні ґрунтовного SWOT-аналізу діяльності Державного підприємства «Миколаївське обласне управління лісового та мисливського господарства» як необхідного чинника для формування системи антикризового управління підприємствами лісового господарства Півдня України.Виявлені потенційні загрози та притаманні слабкі сторони в діяльності досліджуваного підприємства вимагають якнайшвидшого впровадження відповідногофінансово-економічного та організаційно-технічного механізму щодо виходусуб’єкту господарської діяльності із кризового стану. Методологія дослідженняполягає у використанні сукупності методів: експертних оцінок, порівняльногоі системного аналізу. Зазначений методологічний підхід дав змогу проаналізувати слабкі і сильні сторони діяльності досліджуваного підприємства та черезних обгрунтувати використання на ньому певної стратегії. Наукова новизнаотриманих результатів полягає в дослідженні можливості використання окремихстратегій в діяльності лісогосподарських підприємств Півдня України. Обгрунтовано необхідність впровадження стратегії, орієнтованої на підвищення еколого-захисної функції лісових насаджень. Зроблені наукові висновки щодо обраноїстратегії обумовлюють необхідні напрями щодо розробки та реалізації відповідного механізму антикризового управління дотаційними лісогосподарськимипідприємствами. Висновки. Проведений SWOT-аналіз діяльності Державногопідприємства «Миколаївське обласне управління лісового та мисливського господарства» виявив слабкі і сильні сторони суб’єкта господарювання, виокремивіснуючі можливості та потенційні загрози підприємства. Доведена можливістьвикористання стратегії, орієнтованої на підвищення еколого-захисної функціїлісових насаджень в діяльності лісогосподарських підприємств Півдня України.Визначена стратегія обумовлює подальші дослідження щодо формування складових відповідного механізму антикризового управління підприємствами лісового господарства Півдня України.

Ключові слова: SWOT-аналіз, слабкі і сильні сторони, антикризове управління, лісове господарство, можливості і загрози, стратегія

Бунда О.М., Лебедєв М.К.

Організаційні та методичні аспекти обліку і аналізудоговірного процесу на підприємстві

Мета статті полягає у дослідженні організаційних та методичних аспектівобліку і аналізу договірного процесу на підприємстві. Методологія дослідженняполягає у використанні сукупності методів: діалектичного, статистичного, структурно-аналітичного, порівняльного, узагальнення. Наукова новизна роботи полягає у визначенні процедур та стадій договірного процесу, у застосуванніімітаційного моделювання при формуванні системи обліку і аналізу договірногопроцесу на підприємстві. Висновки. Застосування в договірному процесі запропонованих стадій і процедур підвищить ефективність функціонування системиобліку і аналізу договірного процесу на підприємстві. Використання імітаційного моделювання обліку і аналізу договірного середовища за запропонованиминапрямами підвищить ефективність формування стратегії розвитку підприємства.

Ключові слова: облік, аналіз, договірний процес, імітаційне моделювання

Гудзинський О.Д., Судомир С.М., Гуренко Т.О., Гудзинська Ю.С.

Менеджмент стратегічної конкурентоспроможності соціально-економічних систем: методологічний аспект

Мета статті полягає в розробці нового наукового підходу до формуванняменеджменту стратегічної конкурентоспроможності соціально-економічних системв контексті зміни в їх діяльності цільової спрямованості конкурентоспроможноїповедінки. Методологія дослідження. Запропонована методологія системногоспрямування в контексті розв’язання задач при зміні цільової спрямованостістратегічної конкурентоспроможності соціально-економічних систем: процесу;напряму системного розвитку; засобу забезпечення конкурентостійкості; засобузбереження як системної цілісності; механізм реалізації системно спрямованоїголовної місії. Обґрунтований семантичний підхід покладено в основу запропонованої нами математичної моделі оцінки створених передумов забезпеченнярезультативного управління стратегічною конкурентоспроможністю підприємств.Наукова новизна полягає в наступному: обґрунтовано новий науковий підхід до:обґрунтування цільової спрямованості управління конкурентоспроможністю підприємств; формування потенціалу конкурентних переваг на системній основі ворганічній єдності їх складових: екологічного, соціального, інтелектуального,інноваційно-креативного, організаційного, інформаційного, правового, економічного, менеджерського, як фундаментальної основи забезпечення стійкого стратегічно-конкурентоспроможного розвитку соціально-економічних систем.Управління стратегічною конкурентоспроможністю соціально-економічнихсистем розглянуто як системну цілісність, яка охоплює 12 основних блоків та10 системно цільових передумов. Висновки. За результатами дослідження миприйшли до висновку, що забезпечити стійкий стратегічно-конкурентоспроможний розвиток соціально-економічних систем можна лише на основі системнокомплексного підходу до формування та використання потенціалу передумов якконкурентних переваг ціннісно-орієнтаційного, екологічного, соціального, інтелектуального, менеджерського, організаційно-поведінкового, взаємодіючого таіншого спрямування в органічній їх єдності.

Ключові слова: Розвиток, стратегічна конкурентоспроможність, інституціоналізм, системна цілісність, дисипативність, блоки системної цілісності, цінності

Публікація журналу № 21/2019

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» має на меті висвітлення широкого спектру проблематики інноваційного розвитку різних галузей економіки україни, покращення інвестиційного клімату в державі.

corum admirals cup swiss replica highest price of rolex watch in india replica watches uk rolex submariner superlative chronometer officially certified price rolex submariner blue gold replica watches uk how to spot a fake tag heuer grand carrera calibre 36 omega seamaster 300m ceramic uk replica watches tag heuer calibre 36 flyback price santos de cartier cologne macy's replica watch