Дядченко І.І.

SWOT-аналіз як передумова формування механізму антикризового управління лісокористуванням півдня україни

Мета статті полягає в здійсненні ґрунтовного SWOT-аналізу діяльності Державного підприємства «Миколаївське обласне управління лісового та мисливського господарства» як необхідного чинника для формування системи антикризового управління підприємствами лісового господарства Півдня України.Виявлені потенційні загрози та притаманні слабкі сторони в діяльності досліджуваного підприємства вимагають якнайшвидшого впровадження відповідногофінансово-економічного та організаційно-технічного механізму щодо виходусуб’єкту господарської діяльності із кризового стану. Методологія дослідженняполягає у використанні сукупності методів: експертних оцінок, порівняльногоі системного аналізу. Зазначений методологічний підхід дав змогу проаналізувати слабкі і сильні сторони діяльності досліджуваного підприємства та черезних обгрунтувати використання на ньому певної стратегії. Наукова новизнаотриманих результатів полягає в дослідженні можливості використання окремихстратегій в діяльності лісогосподарських підприємств Півдня України. Обгрунтовано необхідність впровадження стратегії, орієнтованої на підвищення еколого-захисної функції лісових насаджень. Зроблені наукові висновки щодо обраноїстратегії обумовлюють необхідні напрями щодо розробки та реалізації відповідного механізму антикризового управління дотаційними лісогосподарськимипідприємствами. Висновки. Проведений SWOT-аналіз діяльності Державногопідприємства «Миколаївське обласне управління лісового та мисливського господарства» виявив слабкі і сильні сторони суб’єкта господарювання, виокремивіснуючі можливості та потенційні загрози підприємства. Доведена можливістьвикористання стратегії, орієнтованої на підвищення еколого-захисної функціїлісових насаджень в діяльності лісогосподарських підприємств Півдня України.Визначена стратегія обумовлює подальші дослідження щодо формування складових відповідного механізму антикризового управління підприємствами лісового господарства Півдня України.

Ключові слова: SWOT-аналіз, слабкі і сильні сторони, антикризове управління, лісове господарство, можливості і загрози, стратегія

Бунда О.М., Лебедєв М.К.

Організаційні та методичні аспекти обліку і аналізудоговірного процесу на підприємстві

Мета статті полягає у дослідженні організаційних та методичних аспектівобліку і аналізу договірного процесу на підприємстві. Методологія дослідженняполягає у використанні сукупності методів: діалектичного, статистичного, структурно-аналітичного, порівняльного, узагальнення. Наукова новизна роботи полягає у визначенні процедур та стадій договірного процесу, у застосуванніімітаційного моделювання при формуванні системи обліку і аналізу договірногопроцесу на підприємстві. Висновки. Застосування в договірному процесі запропонованих стадій і процедур підвищить ефективність функціонування системиобліку і аналізу договірного процесу на підприємстві. Використання імітаційного моделювання обліку і аналізу договірного середовища за запропонованиминапрямами підвищить ефективність формування стратегії розвитку підприємства.

Ключові слова: облік, аналіз, договірний процес, імітаційне моделювання

Гудзинський О.Д., Судомир С.М., Гуренко Т.О., Гудзинська Ю.С.

Менеджмент стратегічної конкурентоспроможності соціально-економічних систем: методологічний аспект

Мета статті полягає в розробці нового наукового підходу до формуванняменеджменту стратегічної конкурентоспроможності соціально-економічних системв контексті зміни в їх діяльності цільової спрямованості конкурентоспроможноїповедінки. Методологія дослідження. Запропонована методологія системногоспрямування в контексті розв’язання задач при зміні цільової спрямованостістратегічної конкурентоспроможності соціально-економічних систем: процесу;напряму системного розвитку; засобу забезпечення конкурентостійкості; засобузбереження як системної цілісності; механізм реалізації системно спрямованоїголовної місії. Обґрунтований семантичний підхід покладено в основу запропонованої нами математичної моделі оцінки створених передумов забезпеченнярезультативного управління стратегічною конкурентоспроможністю підприємств.Наукова новизна полягає в наступному: обґрунтовано новий науковий підхід до:обґрунтування цільової спрямованості управління конкурентоспроможністю підприємств; формування потенціалу конкурентних переваг на системній основі ворганічній єдності їх складових: екологічного, соціального, інтелектуального,інноваційно-креативного, організаційного, інформаційного, правового, економічного, менеджерського, як фундаментальної основи забезпечення стійкого стратегічно-конкурентоспроможного розвитку соціально-економічних систем.Управління стратегічною конкурентоспроможністю соціально-економічнихсистем розглянуто як системну цілісність, яка охоплює 12 основних блоків та10 системно цільових передумов. Висновки. За результатами дослідження миприйшли до висновку, що забезпечити стійкий стратегічно-конкурентоспроможний розвиток соціально-економічних систем можна лише на основі системнокомплексного підходу до формування та використання потенціалу передумов якконкурентних переваг ціннісно-орієнтаційного, екологічного, соціального, інтелектуального, менеджерського, організаційно-поведінкового, взаємодіючого таіншого спрямування в органічній їх єдності.

Ключові слова: Розвиток, стратегічна конкурентоспроможність, інституціоналізм, системна цілісність, дисипативність, блоки системної цілісності, цінності

Публікація журналу № 21/2019

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» має на меті висвітлення широкого спектру проблематики інноваційного розвитку різних галузей економіки україни, покращення інвестиційного клімату в державі.