Громоздова Л.В., Мартинюк О.І., Студеннікова І.В., Громоздов В.В., Маляревський В.М.

Регуляторні аспекти експортного потенціалу аграрного сектору національного господарства України

Метою статті є дослідження стану експортного потенціалу в аграрному секторі економіки України та формування регуляторних засад щодо підвищенняйого ефективності в контенті рішення локальних і глобальних аспектів продовольчої безпеки. Об’єктом дослідження є експортний потенціал в аграрномусекторі економіки України. Предмет дослідження – сукупність теоретико-методологічних, науково-організаційних і практичних регуляторних засад, що забезпечують підвищення ефективності використання експортного потенціалуУкраїни. Методологічними основами дослідження є діалектичні методи наукового пізнання, системний підхід, фундаментальні положення загальної економічної теорії. Для вирішення поставлених завдань були задіяні аналітичні,синтетичні та дедуктивні методи. Наукова новизна статті полягає у тому, щовперше наведені дані з аналізу частки експорту продовольчих товарів у загальному обсязі їх виробництва в агропромисловому комплексі (АПК) та динамікиімпорт-експорт продовольчих товарів України за 2014-2017 роки. Висновки тапропозиції. Розглянуте питання щодо засад регулювання експортного потенціалу в аграрному секторі національного господарства України. Обгрунтовано рольта необхідність розвитку експортоорієнтованої діяльності аграрного продовольчого сектору національної економіки України та диверсифікація його продукціїна світові ринки, на користь вирішення проблеми глобальної продовольчої безпеки для населення усієї земної кулі, відповідно до розрахункових прогнозівПродовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) до 2050 року.

Ключові слова: макроекономіка, експорт, потенціал, регулювання, переваги,експортоорієнтованість, екодиверсифікація, продбезпека

Бунда О.М., Якименко А.І.

Аналіз ефективності використання основних засобів сільськогосподарського підприємства

Мета статті полягає у проведенні аналізу ефективності використання основних засобів сільськогосподарського підприємства. Методологія дослідженняполягає у використанні наступних методів: групування і порівняння показниківпри здійсненні горизонтального й вертикального аналізу, обчисленні величинивідхилень за роками; методів аналізу коефіцієнтів; узагальнення отриманихрезультатів. Наукова новизна роботи полягає в удосконаленні аналізу ефективності використання основних засобів сільськогосподарського підприємства. Висновки. Проведення аналізу ефективності використання основних засобів сільськогосподарського підприємства на прикладі ТОВ «Мрія» показало, що наданому підприємстві основні засоби використовуються не досить ефективно. Дляпідвищення ефективності використання основних засобів сільськогосподарського підприємства необхідним є звільнення підприємства від зайвих машин таінших основних засобів і впровадження нових технологій.

Ключові слова: аналіз, ефективність, основні засоби, сільськогосподарськепідприємство

Локутова О.А., Кащенко О.О.

PR-консалтинг у сфері застосування мікродобрив у агровиробництві україни

Предмет дослідження – сукупність теоретичних і практичних аспектів використання інструментів PR-консалтингу у сфері застосування мікродобрив уагровиробництві. Мета написання статті: з’ясувати, обґрунтувати та вдосконалити підходи до формування пакету інструментів PR-консалтингу як напрямудорадництва з метою просування мікродобрив на ринку. Методологія дослідження включає в себе використання наступних методів: критичний аналіз, абстрагування, порівняння, узагальнення, дедукція та синтез. Зазначений методологічний підхід дозволив розглянути та зіставити сучасні інструменти в системірозробки та впровадження ефективного стратегічного PR-консалтингу. Результатроботи – визначено особливості PR-консалтингу в сучасних умовах як важливоїскладової стратегії просування даних товарів на ринку України. Висновки. Застосування описаних у статті інструментів дасть змогу посилити комунікації ізкінцевими споживачами, ефективно створювати PR-стратегії та успішно просувати товари на ринку, позиціонуючи їх відповідно до поточних потреб споживачів.

Ключові слова: PR, консалтинг, інформаційно-консультаційна діяльність,дорадництво, мікродобрива, агровиробництво, системи живлення

Жуковський М.О.

Сільський зелений туризм як напрям підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств

Мета роботи. Метою дослідження є пошук нових підходів до формуваннярезультативної системи управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств, а саме – обґрунтування розвитку нового напряму в діяльності аграрних підприємств як сільський зелений туризм та його вплив на рівеньконкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств. Методологія дослідження полягає в застосуванні історичного, логічного, системного методів, атакож системно-діяльнісному підході. Наукова новизна полягає в обґрунтуваннітого, що досягнення високого рівня конкурентоспроможності підприємства можливе при використанні системно-креативного підходу до управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств з урахуванням креативноінноваційних процесів таких як відкриття нового напряму діяльності як сільський зелений туризм. Висновки. Таким чином, відкриття нового напряму вдіяльності аграрних підприємств як сільський зелений туризм принесе позитивні зміни в результативності господарської діяльності, покращить діловий імідж,збільшить обсяги реалізації органічної продукції, підвищить рівень задоволеності персоналу, буде сприяти розвитку місцевої територіальної громади та підвищить рівень конкурентоспроможності і конкурентостійкості підприємства.

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентні переваги, сільськийзелений туризм, конкурентоспроможний потенціал, система управління, сільськогосподарське підприємство

Мосіюк С.І., Мосіюк І.П., Мосіюк В.І.

Розвиток туристичного бізнесу в україні

Мета статті полягає в аналізі та обґрунтуванні розвитку туристичного бізнесу в Україні як пріоритетної складової національної економіки. Методологіяданого дослідження полягає у використанні аналітичного, просторового, географічного, культурного тощо методів. Даний методологічний підхід надавможливість здійснити повний аналіз стану туристичної галузі держави та зробити певні висновки. Наукова новизна полягає у висвітлені реального та потенційного ресурсного потенціалу для розвитку рекреаційно-туристичної сферив Україні, деталізації заходів задля виходу країни на світовий туристичнийринок. Висновки. Проаналізувавши стан та перспективи розвитку туристичногобізнесу в Україні, слід зазначити, що дана галузь стає однією із пріоритетнихсфер підвищення економіки держави. Історичний, культурно-етнографічний,гастрономічний, санаторно-курортний потенціали країни при створенні сприятливих умов для інвестицій та належному маркетингу виведуть країну в світовілідери туристичної індустрії.

Ключові слова: туризм, інвестиції, рекреація, маркетинг, туристичнийпродукт, санаторно-курортний туризм

Вдовенко Н.М., Павленко О М.М.

Інноваційно-інвестиційні засади конкурентоспроможного розвитку рибного господарства та аквакультури

Мета статті полягає в обґрунтуванні інноваційно-інвестиційних засад конкурентоспроможного розвитку рибного господарства та аквакультури з метоюефективного ведення господарської діяльності в сучасних економічних умовахта дотримання технологічних параметрів виробництва, запровадження інновацій у виробництво, ощадливого ставлення до рибних і водних ресурсів. Методологія дослідження полягає у використанні сукупності методів: економікостатистичний, монографічний, системний, економіко-математичний, абстрактно-логічний та інші. Наукова новизна отриманих результатів полягає узапровадженні інноваційних, економічно доцільних та конкурентоспроможнихтехнологій виробництва, які базуються на науковому підході в організаціїаквакультурного бізнесу, а саме – вмінні оперативно та ефективно реагуватина зовнішні виклики, знаходити вихід з критичної ситуації та правильно корегувати виробничі плани відповідно до змін кон’юнктури ринку. Висновки.Обґрунтовано сучасні засади ефективного функціонування рибного господарстваз метою забезпечення конкурентоспроможної діяльності. Запропоновано інструменти регулювання для забезпечення прибутковості аквакультурного бізнесу,які полягають в залученні інвестицій для придбання засобів виробництва,кадровій підготовці фахівців та постійному підвищенні їх кваліфікації, забезпеченні ефективного рибогосподарського виробництва в умовах інноваційноїекономіки.

Ключові слова: інвестиції, конкурентоспроможність, інновації, основнізасоби, інструменти, регулювання, галузь, ринок, рибне господарство, аквакультура

corum admirals cup swiss replica highest price of rolex watch in india replica watches uk rolex submariner superlative chronometer officially certified price rolex submariner blue gold replica watches uk how to spot a fake tag heuer grand carrera calibre 36 omega seamaster 300m ceramic uk replica watches tag heuer calibre 36 flyback price santos de cartier cologne macy's replica watch