Синенко О.І., Ярема К.О., Безсмертна Ю.С.

Модель економіки солоу

Предмет дослідження – підхід щодо можливості використання моделі Солоудля виконання регресійного аналізу на прикладі моделі економіки України.Метою написання статті є дослідження поняття регресійного аналізу, моделіекономіки Солоу, алгоритму виконання регресійного аналізу на прикладі моделі економіки України. Дану модель можна адаптувати для економіки підприємств. Методологія проведення роботи – системно-структурного та порівняльного аналізів (для дослідження структури ВВП); монографічного (при вивченніметодів регресійного аналізу на прикладі економіки України); економічногоаналізу (при здійсненні оцінки впливу факторів на ВВП України). Результатироботи – визначено особливості використання моделі Солоу на прикладі економіки України. Розкрито алгоритм розрахунку основних параметрів моделі задопомогою використання прикладного пакету Excel. Наведено основні рекомендації стосовно розвитку національної економіки та економічного росту завдякизастосуванню макроекономічних інструментів. Висновки – використання моделі Солоу дає можливість здійснити прогноз та аналіз. Отримані результати дозволили виявити проблему низької ресурсовіддачі капіталу як ресурсу. Порядз цим було наведено засоби макроекономічного регулювання інвестиційногопроцесу, використовуючи які можна покращити ситуацію. Особливе місце вданих засобах належить прискореній амортизаційній політиці та політиці процентних ставок.

Ключові слова: моделювання економіки, модель Солоу, регресійний аналіз,внутрішній валовий продукт, споживання, інвестиції, капіталоозброєність,дохід на душу населення

Романова Л.В., Золотарьова В.І.

Сучасний стан та тенденції розвитку підприємств на ринку рекламних послуг україни

Метою статті є здійснення аналізу та оцінки сучасного стану вітчизняногоринку рекламних послуг, тенденцій розвитку підприємств рекламної сфериУкраїни. Методологія. В процесі дослідження використовувались: загальнонаукові методи, зокрема: системний підхід – для узагальнення даних рекламноїсфери як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв’язків міжними; методів систематизації та прогнозування – для визначення загальнихтенденцій розвитку рекламної сфери України та підприємств рекламної сфериУкраїни. Обґрунтовано загальні тенденції розвитку рекламної сфери України тапідприємств рекламної сфери України. Визначено основні причини, що маливплив і будуть мати вплив в майбутньому на діяльність вітчизняних підприємстврекламної сфери. Наукова новизна полягає у визначенні основних тенденційрозвитку рекламної сфери України та вітчизняних підприємств рекламної сфери, а також факторів, які впливали і впливають на їх діяльність. Отриманірезультати дослідження спрямовані на забезпечення якісного управління діяльністю підприємств рекламної сфери та забезпечення виского рівня їх конкуреноспроможності. Вони можуть бути використані для удосконалення та/абоперегляду стратегічних планів розвитку та діяльності, засад управління рекламними підприємствами.

Ключові слова: тенеденції, чинники, реклама, вид, рекламна сфера, рекламне підприємство

Коваль О.М., Ільїна К.С., Фефелова А.А.

Інвестиції в маркетинг вищої освіти

Мета статті полягає в дослідженні стану та перспектив розширення інвестицій в маркетинг вищої освіти і адаптації до кон’юнктурних коливань сфериринку освітніх послуг. Методологія дослідження побудована на методах наукового абстрагування при визначенні компонентів ринку, порівняльному аналізісвітового досвіду і вітчизняних джерел фінансування закладів вищої освіти,аналізі структури видатків на освіту в державному бюджеті країни, монографічному методі дослідження стану і вдосконалення конкурентоспроможностівіт чизня них закладів вищої освіти, аналізу і синтезу статистичної інформації.Наукова новизна проведеного дослідження в тому, що науково обгрунтованостан джерел фінансування закладів вищої освіти, проаналізовано альтернативніінструменти фінансування інвестицій в маркетинг галузі освітніх послуг, окреслено напрями підвищення конкурентоспроможності учасників ринку. Висновки.Серед інших важливим напрямком інвестиційної моделі розвитку Європейського Союзу визначено дослідження, інновації та діджиталізацію в проектах маркетингу наукових досліджень, а також фінансування проектів у галузі навичок,освіти, навчання, соціальних інновацій. Реформа вищої освіти в Україні спрямована на інтеграцію у Європейський простір вищої освіти та дослідницький простірна основі конкурентоспроможної національної системи вищої освіти. Розширенняміжнародної діяльності вітчизняних закладів вищої освіти має за мету впровадження сучасних світових тенденцій інвестицій в маркетинг вищої освіти.

Ключові слова: інвестиційна модель, ендавмент-фонди, екстеншн сервіс,маркетинг вищої освіти

Бунда О.М., Оляніна А.В.

Аналітичні процедури діяльності підприємств сфери спорту

Мета статті полягає у проведенні аналітичних процедур діяльності підприємств у сфері спорту та визначенні напрямків стратегії їх розвитку. Методологія дослідження полягає у використанні наступних методів: групування і порівняння показників при здійсненні горизонтального й вертикального аналізу,обчисленні величини відхилень за роками; методів аналізу коефіцієнтів; узагальнення отриманих результатів. Наукова новизна роботи полягає в удосконаленні аналітичних процедур діяльності підприємств у сфері спорту. Висновки.Проведення аналітичних процедур діяльності підприємств сфери спорту наприкладі ТОВ «ФІТ-УНО» показало, що даний вид діяльності в Україні є надзвичайно перспективним. Сфера спорту невпинно розвивається і набуває популярності у суспільстві. Для кращого розвитку сфери спорту в Україні необхідним є забезпечення додаткового інвестування та взаємодія влади, бізнесу ісуспільних організацій.

Ключові слова: аналіз, аналітичні процедури, підприємство сфери спорту,рентабельність

Івчук В.Г., Куліш Г.П., Лазоришинець В.В., Кабаков В.В., Настенко Є.А.

Оцінка фінансових потреб медичного закладу в статусі підприємства

Мета статті полягає у визначенні можливостей розвитку медичних закладівв умовах зміни механізму фінансування системи охорони здоров’я з урахуваннямподальшої спрямованості на автономізацію медичних закладів у статусі підприємств. Дослідження передбачає активне впровадження нових методів планування, які є альтернативними традиційному вітчизняному підходу до обліку тааналізу витрат, що лежать в основі розрахунку планових фінансових показників.Трансформація фінансового механізму в сфері охорони здоров’я зумовлює необхідність фінансового забезпечення медичних закладів, що передбачає, перш завсе, обѓрунтований розрахунок вартості послуг, які надають медичні заклади.Методологія дослідження полягає у використанні сукупності методів: економічного аналізу, синтезу і порівняння для оцінки отриманих фактичних значеньфінансових показників; економіко-математичного моделювання і прогнозування;системного аналізу, типізації та порівняння спостереження, групування, узагальнення в процесі розробки остаточних висновків на основі отриманих результатів аналітичних досліджень. Наукова новизна отриманих результатів. Використання медичними закладами запропонованого авторами підходу дозволитьвирішити існуючі практичні та методологічні проблеми зв’язку між фактичнимрівнем витрат і ціною медичних послуг та спрогнозувати фінансові потребимедичних закладів з урахуванням різних умов їхньої діяльності. Доведено, щоподальший розвиток медичних закладів неможливий без ретельного обрахункувартості медичних послуг. Чинна «Методика розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування» спрямована на забезпечення стандартизації та уніфікації підходів до обліку витрат у закладах охорони здоров’я, але не сприяє отриманню достовірних розрахункових даних, які можуть бути використані медичними закладами для фінансового планування та моделювання. Висновки.Представлена в роботі комбінація методів аналізу дозволяє зробити прогноз щодофінансових потреб медичного закладу в статусі підприємства на основі науковообѓрунтованих підходів. Використання наведеної методики CVP-аналізу дає змогу цілеспрямовано управляти основними фінансовими показниками, які слідбрати до уваги за різних сценаріїв, а коректність їхнього аналітичного застосування на рівні лікарень лежить у площині зваженого підходу з метою досягнення вищого рівня узагальнення відповідно до теорії середніх величин. За недостатнього рівня відшкодування затрат медичного закладу в рамках державнихмедичних гарантій, як і при обмежених можливостях отримання доходів віднадання платних медичних послуг, існує високий ризик банкрутства для медичного закладу в статусі підприємства. З метою більш ефективної реалізації можливостей «автономізації» медичних закладів необхідними є вдосконалення нормативно-правового забезпечення в частині вільного вибору переліку та обсягуплатних медичних послуг, економічних підходів до ціноутворення на платнімедичні послуги та зрозуміла політика держави з підтримки програм капітальних інвестицій у сфері охорони здоров’я. Ефективна та цілеспрямована підготовча робота щодо доведення обѓрунтованих прогнозних фінансових показниківз урахуванням чинної нормативної бази на державному рівні дасть можливістьзакладам охорони здоров’я бути конкурентоздатними на ринку медичних послуг.

Ключові слова: медичні послуги, витрати, фінансове планування, методианалізу, ефективність діяльності, беззбитковість, змінні і постійні витрати,маржинальний аналіз

Комар Ю.М., Дубас Р.Г., Іванов О.О.

Концептуальна модель повноцінного творчого управління формуванням повноцінного здоров’я людини

Мета статті полягає в обґрунтуванні і розробці Концептуальної моделі повноцінного творчого управління формуванням повноцінного здоров’я людини.Проведене авторами теоретичне узагальнення категорії «повноцінне здоров’ялюдини» (ПЗЛ) показало, що його суть складає повноцінна система загальнолюдських п’ятиелементних повноцінних підсистем різної природи, у складіп’яти рівнів, десяти видів і п’ятидесяти елементів здоров’я людини, призначених для використання в будь-якому суспільному середовищі. Методологія.Теоретико-методологічною базою дослідження є атрибутивний (троїстий) науковий підхід, метод моделювання систем повноцінного творчого управління, методструктурно-лінгвістичної квантифікації у комплексному поєднанні з фундаментальними принципами здоров’я людини: повноцінності, благополуччя та ієрархічності. Зазначена теоретико-методологічна база дослідження дала змогу вформаті Фундаментальної моделі повноцінного творчого управління життєдіяльністю українського суспільства створити Концептуальну модель повноцінноготворчого управління формуванням ПЗЛ, надати характеристику її фаз, етапів,стадій управління, показати роль суб’єкта управління – людини у формуванніПЗЛ і зробити відповідні наукові висновки. Наукова новизна отриманих результатів полягає у створені Концептуальної моделі повноцінного творчого управління ПЗЛ як універсальної повноцінної моделі творчого управління у складічотирьох горизонтальних фаз і десяти вертикальних етапів управління, в якійсукупність п’ятиелементних загальнолюдських систем різного ієрархічногорівня і природи забезпечує трьохстадійний повноцінний управлінський впливна п’ять рівнів, десять видів і п’ятдесят елементів процесу формування ПЗЛдля її використання в будь-якому суспільному середовищі. Висновки. Унікальні властивості концептуальної моделі повноцінного творчого управління характеризують її як сучасну загальнолюдську повноцінну систему творчого управління ПЗЛ вищого ієрархічного рівня. Це обумовлює необхідність повсякчасного використання Концептуальної моделі в основних сферах життєдіяльностілюдини для повноцінного управління її здоров’ям в умовах будь-якого суспільного середовища, зокрема – українського суспільства.

Ключові слова: види здоров’я людини, повноцінне здоров’я людини,п’ятиелементні загальнолюдські системи здоров’я людини, концептуальнамодель повноцінного творчого управління

corum admirals cup swiss replica highest price of rolex watch in india replica watches uk rolex submariner superlative chronometer officially certified price rolex submariner blue gold replica watches uk how to spot a fake tag heuer grand carrera calibre 36 omega seamaster 300m ceramic uk replica watches tag heuer calibre 36 flyback price santos de cartier cologne macy's replica watch