П’Ятаков Е.М., Скороходов В.А., Сокол І.В.

Інноваційні підходи до управління закладом вищої освіти шляхом формування організаційної культури та психологічного мікроклімату

В роботі формулюються основні поняття освітнього менеджменту для закладів вищої освіти. Аналізується новітня інноваційна структура сучасного закладу вищої освіти для вдосконалення освітнього процесу шляхом управління ресурсами. Обґрунтовується нова роль керівників закладу освіти-ректора і проректорів. Аналізується вплив організаційної культури та формування морально-психологічного мікроклімату на управління закладом вищої освіти. Проаналізовані результати соціологічних досліджень та надані рекомендації щодо формування високої педагогічної культури науково-педагогічних працівників та керівників навчальних закладів, організаційної культури та позитивного психологічного клімату педагогічного колективу закладу освіти з метою підвищення якості навчання.

Ключові слова: заклади вищої освіти, освітній процес, управління, інноваційні підходи, організаційна культура, морально-психологічний мікроклімат

Маркова Є.Ю.

Оцінка конкурентоспроможності морських портів з використанням полікритеріального рейтингування

Необхідність дослідження проблеми взаємодії підприємства і зовнішнього середовища обумовлена формуванням нової концепції управління підприємством та оцінки його конкурентоспроможності. В статті вдосконалено технологію рейтингового оцінювання конкурентоспроможності морських портів на засадах полікритеріального підходу. Цей підхід дозволяє комплексно оцінити сильні та слабкі сторони кожної з досліджуваних сфер та визначити їх вплив на загальний стан морської галузі держави.

Ключові слова: морські порти, показники конкурентоспроможності, полікритеріальне рейтингове оцінювання

Азізов С.П., Кожан Н.В.

Використання концепції управління іміджем підприємства у підвищенні його конкурентоспроможності

У статті розглянуто сутність іміджу, його вплив на конкурентоспроможність і стратегічне управління розвитком підприємства, літературні джерела з цієї проблеми, пропозиції щодо формування іміджу підприємства та інноваційної системи управління.

Ключові слова: імідж підприємства, менеджмент, конкурентоспроможність, принципи управління, етапи розвитку

Дубас Р.Г., Дядченко І.І.

Теоретичні засади антикризового управління лісокористуванням півдня україни

В статті доведено необхідність формування системи антикризового управління підприємствами лісового господарства, зокрема Півдня України. Зазначено, що процеси антикризового управління лісокористуванням мають бути пов’язані з відповідною державною підтримкою останнього в умовах екологізації суспільства та економіки. Визначено етапи впровадження системи антикризового управління в діяльність підприємств лісової галузі. Проаналізовано сутність традиційних елементів антикризового управління підприємством, зокрема реструктуризації, реорганізації та реінжинірингу.

Ключові слова: управління, лісокористування, антикризове управління, лісове господарство, система

Пономаренко І.В.

Цифровий маркетинг як ефективний інструмент підвищення рівня конкурентоспроможності компанії

Статтю присвячено дослідженню специфіки використання ключових інструментів цифрового маркетингу компаніями в сучасних умовах. Розглянуто особливості реалізації інструменту пошукової оптимізації для потреб компанії. Визначено роль аналітики при комплексному дослідженні ефективності функціонування компанії в мережі Інтернет. Наведено приклади технічних пристроїв, що використовуються компаніями при реалізації маркетингових кампаній в офлайн-секторі. Висвітлено специфіку застосування компаніями технології віртуальної реальності в сучасних умовах.

Ключові слова: цифровий маркетинг, Інтернет, цифрові канали, контент, цільова аудиторія

Денисенко М.П., Шилюк В.М.

Зарубіжний досвід оцінювання ефективності діяльності підприємства та його використання у вітчизняній практиці

У статті висвітлено основні поняття ефективності як економічної категорії. Визначено основні види ефективності, викладено теоретичні та практичні аспекти оцінки ефективності діяльності підприємства. Виділено показники для об’єктивної оцінки ефективності функціонування підприємства в контексті конкурентоспроможності. Охарактеризовано основні методичні підходи та методи оцінки ефективності діяльності підприємства. Представлено та проаналізовано систему критеріїв та показників оцінки ефективності.

Ключові слова: ефективність, результативність, економічне зростання, ефективна діяльність, технології та фактори управління, потенціал підприємства, напрями (заходи) забезпечення ефективної діяльності