Бернд Хопфнер

Берлін-столиця німеччини та ринок нерухомості на балтійському морі

У даній статті розглядається ситуація на ринку нерухомості вберліні і особливо на узедом, які будуть відображатися. стаття є результатомбагаторічних власних досліджень і дослідно-конструкторських робіт. Тут публічнодоступні джерела, такі, як статистика, журнали, використовувалися рекламніоголошення в газетах і т.д. маєтку.

Ключові слова: Берлін, нерухомість, офіс, квартира, Узедом, апартаменти, Цінновітц

Воробйова Н.П.

Інновації в системі формування парадигми менеджменту

В статті досліджено основні теоретичні положення інноваційногоменеджменту. визначено, що досягнення пріоритетних цілей інноваційногоменеджменту передбачає гармонізацію ендогенних і екзогенних аспектів в ходіпроведення інноваційної діяльності. в статті також доведено, що взаємозв’язокнауки та інновацій можливий за таких умов: обмін інноваційною діяльністю, накопичення інноваційного потенціалу і конституювання інноваційних цінностей.

Ключові слова: інновації, інноваційний менеджмент, інноваційна діяльність, інноваційні цінності

Вінічук І.М., Вінічук А.О.

Перспективні напрямки в управлінні телекомунікаційними послугами на ринку україни

Функціонуючи в умовах жорсткої конкуренції, що постійно загострюється, оператори телекомунікаційних технологій зіштовхуються з проблемою підвищення конкурентоспроможності своїх послуг та компанії в цілому.результатом цієї конкурентної боротьби стає велике різноманіття товарів, послугта рішень як на споживчому, так і на промисловому ринку.

Ключові слова: телекомунікаційні послуги, маркетингові методи, ринкиIP-телефонії, багаторівневий маркетинг, глобальні міжнародні оператори, локальний ринок, оцифрування голосу абонента, корпоративні клієнти

Шморгун Л.Г., Стулов Ю.В.

Забезпечення конкурентоспроможності послуг циркової галузі україни на основі інноваційних методів

Дана стаття присвячена інноваційній діяльності підприємств дляефективного розвитку в галузі культури і мистецтва, зокрема цирковій діяльності. ця проблема постає гостро у зв’язку зі змінами, які відбуваються нинів україні. очевидно, що мета, яку переслідує уряд країни, спрямована на максимальне скорочення бюджетного фінансування сфери культури і мистецтва, зокрема й циркового мистецтва. це актуально для всіх творчих колективів, яківнаслідок реформ потраплять в дуже незавидне фінансове становище. Ті, хтоне зможе впровадити на підприємстві інноваційні моделі управління, будутьприречені на закриття. все вищесказане визначило актуальність теми досліджень. Безсумнівно, що в сучасних умовах мінімізації ресурсів саме сфера культури виявилась уразливою. Тому працівникам культури, що відповідають за її розвиток, доведетьсяактивно боротися за «ресурси виживання» і самостійно шукати нові моделі діяльності, які дозволять культурі в умовах зростаючої кризи не тільки не зникнути, а й розвиватися. у всьому світі більшість цирків приватні. в україніприватні цирки поки що рідкість. сьогодні здебільшого артисти цирку працюють в одній з трьох циркових організацій, а ядром циркової системи українизалишається державна циркова компанія. однією з проблем циркової діяльності є керівні кадри. цирковий рух не отримує належної фінансової підтримки збоку держави та приватного бізнесу в якості спонсорства. Тож настав час ефективного формування інноваційних механізмів управління в галузі культури імистецтв, зокрема й цирковій діяльності, відповідно до специфіки цього мистецтва. бізнес розглядається як діяльність, спрямована на отримання прибутку.Конкурентоспроможність товару, послуг неможлива без урахування вимог ринку. Мета конкуренції-боротьба за отримання якнайбільшого прибутку. заразу цирковому шоу-бізнесі конкуренція між суб’єктами слабка, причиною якоїє організаційна структура.

Ключові слова: інноваційна діяльність, інноваційний менеджмент соціально-культурної сфери, інтелектуальний розвиток, соціально-культурна сфера, інновації, інвестиції, інтелектуальний потенціал, державна політика, шоубізнес-підприємництво, ринкові відносини, бізнес як діяльність, отриманняприбутку, рушійна сила конкуренції, цирковий шоу-бізнес, приватні цирки, циркове підприємництво, доступність циркових послуг

Білоущенко О.В.

Управлінський підхід із забезпечення соціально-економічного розвитку туристично-рекреаційного комплексу

У статті, на відміну від існуючих моделей управління туристично-рекреаційним комплексом, передбачається залучення до механізму розвиткуцієї сфери соціальних чинників, зокрема таких, як: соціологічний інструментарний аналіз, участь громадськості у вирішенні стратегічних завдань туристичного комплексу, орієнтація бізнесу на соціальні стандарти і соціальну відповідальність. використання запропонованого соціально-економічного механізму розвитку надасть можливість своєчасно виявляти негативні тенденції зміндосліджуваних чинників і на цій основі здійснювати переорієнтацію цілей тазасобів забезпечення розвитку туристично-рекреаційного комплексу. Практичнезастосування результатів дослідження забезпечить сталий розвиток туристичнорекреаційного комплексу, оскільки він є невід’ємною складовою економікиукраїни та кожного регіону.

Ключові слова: соціально-економічний механізм, туристично-рекреаційнийкомплекс, кластер, кластерна модель, комплекс кластерного типу, інноваційний процес розвитку, потенціал

Денисенко М.П., Булах Т.М., Матвіїва Л.Ю.

Інноваційна стратегія розвитку підприємствпаперово-целюлозної промисловості

Для того, щоб розвиватися, кожне підприємство повинно бутиінноваційно активним, що, в свою чергу, передбачає розробку інноваційної стратегії. інноваційна стратегія є однією з функціональних стратегій підприємства. вона уточнює набір корпоративних стратегій підприємства. її розробкадозволяє зробити безперервним процес створення нових споживчих властивостейтоварів та систематизувати інноваційні процеси на підприємстві. Нині це особливо актуально для підприємств целюлозно-паперової промисловості україни. У статті узагальнено методичні підходи до формування інноваційної стратегії розвитку підприємств паперово-целюлозної промисловості. Визначено, щопроцес формування інноваційних стратегій підприємств целюлозно-паперовоїпромисловості передбачає послідовну реалізацію таких основних етапів: формування загальної корпоративної стратегії підприємства; відбір інноваційних продуктів; формування типів функціональних інноваційних стратегій; розробкаконкретних інноваційних проектів реалізації стратегій. встановлено, що підприємство целюлозно-паперової промисловості може вибрати одну з трьох типівіснуючих функціональних інноваційних стратегій.

Ключові слова: інновація, нововведення, інноваційний процес, інноваційнаактивність, інноваційна стратегія, інвестиційні ресурси, картонно-паперовапродукція, промисловість

corum admirals cup swiss replica highest price of rolex watch in india replica watches uk rolex submariner superlative chronometer officially certified price rolex submariner blue gold replica watches uk how to spot a fake tag heuer grand carrera calibre 36 omega seamaster 300m ceramic uk replica watches tag heuer calibre 36 flyback price santos de cartier cologne macy's replica watch