Редзюк Є.В.

Україна і глобальне інноваційно-інвестиційне зростання

Автором проведено дослідження української економіки наінноваційність та порівнявши її з іншими країнами світу запропоновано низкузаходів щодо перебудови вітчизняної економіки з трансформацією від сировиннодобувної моделі розвитку до інноваційно орієнтованої економіки.

Ключові слова: українська економіка і глобалізація, інноваційноінвестиційне зростання економіки України, міжнародна економіка, глобальнеінноваційно-інвестиційне зростання

Колісніченко П.Т.

Еволюція поглядів на поняття «економічна безпека»

Стаття присвячена дослідженню питань, пов’язаних з еволюцієюпоняття «економічна безпека» та взаємозв’язку економічної безпеки малого тасереднього бізнесуз економічною безпекою держави.

Ключові слова: національна безпека, економічна безпека, економічна безпека держави, економічна безпека підприємництва, економічна безпека малогобізнесу та середнього бізнесу

Дербеньова Я.В.

Потенціал підвищення конкурентоспроможності фармацевтичної галузі україни на національному іміжнародному ринках

В статті висвітлено сучасний стан фармацевтичної галузі України,тенденції розвитку ринку в умовах соціально-економічної нестабільності; наведеноряд проблем, що стоять на шляху досягнення фармацевтичною галуззю вищихконкурентних позицій; виявлено шляхи покращення конкурентоспроможності галузів сучасних умовах.

Ключові слова: фармацевтична галузь, конкурентоспроможність, динамікафармацевтичного ринку, лікарські засоби на ринку України

Публікація журналу № 10/2017

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» має на меті висвітлення широкого спектру проблематики інноваційного розвитку різних галузей економіки україни, покращення інвестиційного клімату в державі.