Федорич А. В.

«физический эфир» и новая трактовкарезультатов эксперимента майкельсона-морли

Проведенные эксперименты, направленные на подтверждениевлияния некоторых свойств окружающей среды на циркуляторные компенсаторныетоки Фуко, показали ошибочность в методологии толкования результатовэксперимента Майкельсона – Морли. В ходе экспериментов по замедленному падению магнита внутриметаллической трубки был обнаружен эффект влияния некоторых, поканеизвестных научному сообществу, свойств окружающей среды на циркулярныекомпенсаторные токи Фуко, возникающие при падении сильного постоянногомагнита внутри металлической трубки. Значения токов Фуко, вызванных движением магнита внутриметаллической трубки, направленных в определенную сторону и оцениваемых попроизводимому магнитному эффекту, значительно отличались от токов Фуко,индуцируемых другим полюсом того же магнита и направленных впротивоположную сторону. Такой эффект теоретически объяснить можно только тем, что токиФуко протекают в среде, собственное вращательное движение которой влияет наих силу. Нами были исключены все нелинейные параметры этого эффекта. Былапоказана зависимость найденного явления от времени суток и метеорологическихусловий. Но, раз существует движение среды, то существует и сама среда,являющаяся носителем электрических и магнитных явлений. И в этой среде намибыл обнаружен относительно стабильный вращательный компонент движения.

Ключові слова: физика, электромагнитное поле, магнетизм, токи Фуко, правилоЛенца, проводящая среда

Yarovoy T.S.

Ідеологія українського суспільства в процесідержавотворення

У статті розглядаються особливості ідеології як соціально-правовогофеномена. Дається визначення поняття «правова ідеологія», розглянуті її основніфункції. Автор акцентує на важливості ідеології і необхідності розробки теоретичноїта методологічної бази сталого розвитку, виходячи з ноосферної ідеї, особливостей ітенденцій соціально-економічного розвитку України. Також необхідно розробитинаціональну стратегію держави і визначити основні принципи переходу України доінноваційної моделі сталого розвитку.

Ключові слова: Ідеологія, правова ідеологія, функції ідеології, ноосфернаідея, сталий розвиток, державне будівництво

Шморгун Л. Г., Коцинський Б.Б.

Зберігання біологічного життя української нації в росії глобальний кризис цивілізації, заснованої на стійкій інновації і розвиток інвестицій

Стаття обґрунтовує актуальність інноваційної та інвестиційної діяльності держава в сегменті продовольчого забезпечення людини як єдина можливість збереження біологічне життя української нації та її подальший майбутній стійкий розвиток. Це пропонує комплексну, інноваційно – інвестиційну концепцію збереження та реставрації с життєво важливі національні ресурси України як важливий компонент досягнення мети. Це перевагу нових результатів досліджень та даних довгострокових цінностей, важливих відкриттів, висновки, які спростовують існуючі теорії та дані, які, на думку авторів, є практичними важливість.

Ключові слова: родючість ресурсів, жива матерія, нація, полюс зростання нації, еволюція інтелект, триєдна проблема, складна концепція

Дегодюк Е. Г.

Інноваційні підходи до утилізації пташиного послідупромислових птахофабрик

Визначено кількісний і якісний підхід до біоконверсії пташиного послідупромислових птахофабрик у високоефективні і ліквідні органо-мінеральнібіоактивні добрива (ОМБД). Запропоновано 3 способи біоконверсії з одержаннямготової продукції через 4-6 місяців, 1 місяць і 10 днів. Повний цикл виробництваОМБД передбачає одержання сипучого і гранульованого продукту, за оптимальнихдоз врозкид 1-2 т/га, локально на 50% менше і в рядки при посіві – 0,1-0,3 т/га.

Ключові слова: пташиний послід, птахофабрика, утилізація, загрози,зберігання, способи біоконверсії, добрива, ефективність

Коробко Б.П.

Пріоритетні заходи для енергетичної незалежності,безпекитасталого соціально-економічного розвитку україни

Розглянуто найбільш перспективні, стратегічні напрями інновацій длямодернізації паливно-енергетичного комплексу України та раціональні варіантизабезпечення їх інвестиціями.

Ключові слова: паливно-енергетичний комплекс, поновлювані джерела енергії,сталий розвиток, інновації, модернізація і децентралізація енергетики,акумулювання енергії

Жихарєва А. Б.

Концептуально-пріоритетні напрями та засоби розвиткуекологізації державного управління в україні

Стаття присвячується дослідженню концептуально-пріоритетних напрямів та засобів розвитку екологізації державного управління вУкраїні.

Ключові слова: державне управління, екологізація, концептуальнийрозвиток, механізми, напрями