ПРОГНОЗУВАННЯ ПОТРЕБ У КОРИСНИХ КОПАЛИНАХ З МЕТОЮ РАЦІОНАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ

Бодюк Адам Васильович

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, науковий керівник,

Науково-дослідний заклад «Ресурси»

ORCID iD: 0000-0002-6200-1784

g2030@ukr.net

Мета – розробка й застосування понять потреб у природоресурсних об’єктах: огляд доісторичних природних умов геохімічних процесів у геосферах, зокрема в земній корі, аналіз утворення природних за походженням, а в подальшому за господарським застосуванням ресурсних виробничих об’єктів.

Методологія дослідження – застосування ресурсного підходу до визначення понять, абстрактно-логічного, системно-структурного та порівняльного аналізу.

Наукова новизна. Розкрито механізм управління процесами природокористування. Встановлено потреби в природних ресурсах, зокрема в корисних копа- линах, які необхідно розглядати як перший етап управління процесами природо та надрокористування. Вказано прикладні новації з урахуванням чинника власності на природні ресурси. Потреби в  корисних копалинах класифіковано  за різними ознаками, що в комплексі визначає багатофакторність розвитку гірництва. Зазначено, що родовища корисних копалин є ще не виміряним ре- сурсом для геологічної розвідки, оцінки обсягів і структури видобутку мінера- лів, використання їх за потреби як сировини чи товарів для розвитку різних галузей промисловості України. Вказано, що за структурою і властивостями мінералів родовища корисних копалин характеризуються різним ресурсним і якісним складом, тому в Україні є потреба в проведенні подальших геолого- вартісних оцінок мінерально-сировинної бази для надання рекомендацій з використання її для створення і розвитку якісної металургії.

Висновки. Отримані результати дослідження сприятимуть подальшому фор- муванню теоретичних положень щодо природно-ресурсних оцінок корисних копалин і їх родовищ, потреб у їх геологорозвідці й експлуатації.

Ключові слова: управління, потреби, ресурси, корисні копалини, природо- користування, надрокористування.

References

 1. Verkhovna Rada Ukrainy. (2012) Pro zatverdzhennia Zahalnoderzhavnoi prohramy rozvytku mineralno-syrovynnoi bazy Ukrainy na period do 2030 roku  : Zakon №3268-VI vid 10.06.2012 (in Ukrainian).
 2. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2021) Natsionalna ekonomichna stratehiia na period do 2030 roku : postanova vid 03.03.2021 №179 (in Ukrainian).
 3. Belevtsev Ya N. y dr. (1981) Zhelezorudnыe mestorozhdenyia dokembryia Ukraynы y ykh prohnoznaia otsenka. Kyiv : Nauk. dumka (in Russian).
 4. Belevtsev R. Ya. y dr. (1989) Zhelezysto-kremnystыe formatsyy dokembryia evropeiskoi chasty SSSR. Metamofyzm. Kyiv : Nauk. dumka (in Russian).
 5. Veryhyn M. Y. y dr. (1990) Zhelezysto-kremnystыe formatsyy dokembryia evropeiskoi chasty SSSR. Prohnoznaia  otsenka  zhelezorudnыkh  mestorozhdenyi  /  AN USSR, In-t heokhimii i fizyky mineraliv. Kyiv : Nauk. dumka (in Russian).
 6. Dovhyi S. ta in. (2007) Restrukturyzatsiia mineralno-syrovynnoi bazy Ukrainy ta yii informatsiine zabezpechennia. Kyiv : Nauk. dumka (in Ukrainian).
 7. Rudko H. I., Plotnikov O. V., Kurylo M. M., Radovanov S. V. (2010) Ekonomichna heolohiia rodovyshch zalizystykh kvartsytiv. Kyiv : Akadempres (in Ukrainian).
 8. Vinnik N. (2011) Heoloho-ekonomichna otsinka zalizystykh kvartsytiv dokembriiu dlia rozrobky pidzemnym sposobom : avtoref. dys. … kand. heol. nauk / Kryvorizkyi ekonomichnyi instytut DVNZ «Kyivskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet imeni Vadyma Hetmana», Kyiv (in Ukrainian).
 9. Bodiuk A. V. (2018) Potrebovo-resursni osnovy teorii ekonomichnoi heolohii. Kyiv : Vityky; Avtohraf (in Ukrainian).
 10. Bodiuk A. V. (2016) Ekonomichni aspekty dvoistosti vyznachen zalizystykh kvartsytiv ta yikh rodovyshch. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut». Hirnytstvo  :  zb.  nauk.  prats.  Kyiv,  no. 30, р. 160–171 (in Ukrainian).
 11. Kryvorozhskaia sverkhhlubokaia skvazhyna. (2021) Vykypedyia. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0 (accessed 10 July 2021) (in Russian).

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Федоренко Олег Сергійович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки,

Навчально-науковий інститут телекомунікацій Державного університету телекомунікацій

fosfed@ua.fm

Мета статті – проаналізувати особливості формування потенціалу телекому- нікаційного підприємства та запропонувати шляхи підвищення його ефективнос- ті.

Методологія дослідження. У процесі підготовки статті використано методи аналітичного, статистичного та фінансового аналізу.

Науковою новизною є про- позиція використовувати такі показники економічної ефективності діяльності підприємства, як прибутковість, рентабельність, затратність, віддача ресурсів, інвестицій тощо для оцінки ефективності формування та використання потенці- алу телекомунікаційного підприємства.

Висновки. 1. Дослідження тенденцій формування потенціалу телекомунікаційних підприємств в Україні дало змогу встановити, що темпи їх розвитку відповідають прийнятим в Україні основним засадам концепції розвитку економіки та стратегії еволюції інформаційного сус- пільства. Просуванню економіки телекомунікаційних підприємств сприяє про- ведення на державному рівні роботи з розробки нового законодавства в секторі інформації та телекомунікаційних технологій в Україні, обговорення та ухвален- ня нових стратегій цифрової трансформації, спрямованої на використання великих даних, блокчейну, хмарних технологій, роботизації та інтернету речей тощо.
2. Визначено, що потенціал телекомунікаційного підприємства являє собою єдність організаційних, технічних та інформаційних можливостей, що сприяють підго- товці й прийняттю управлінських рішень і впливають на його розвиток. Особли- вості формування такого потенціалу визначають складники, що забезпечують його функціонування: програмно-технічний, кадровий, інформаційний (бази даних), організаційний, маркетинговий, технічний, технологічний тощо. 3. Запропонова- но систему фінансових показників для визначення ефективності функціонування потенціалу телекомунікаційного підприємства. 4. Для забезпечення формування міцного потенціалу телекомунікаційного підприємства визначено низку основних заходів: створення інформаційної системи, забезпечення її функціонування спе- ціальними кадрами, гарантування інформаційної безпеки, створення нових циф- рових продуктів і послуг, розвиток е-комерції та цифрового маркетингу впрова- дження технологій з бізнес-аналітики, управління великими даними тощо.

Ключові слова: телекомунікаційні підприємства, формування потенціалу, структура потенціалу телекомунікаційного підприємства, індикатори оцінки, державна підтримка.

Reference

 1. Verkhovna Rada Ukrainy. (2020) Pro telekomunikatsii : Zakon Ukrainy / red. vid 24.10.2020. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280- 15#Text (accessed 20 August 2021) (in Ukrainian).
 2. Koljadenko S. V. (2016) Cyfrova ekonomika: peredumovy ta etapy stanovlennja v Ukrajini ta sviti. Menedzhment: aktualjni  pytannja  nauky  i  praktyky, no. 6, р. 105–110 (in Ukrainian).
 3. Meljnyk L., Yljjashenko S. N., Kasjjanenko V. A. (2004) Эkonomyka ynformacyy y ynformacyonnыe systemы predpryjatyja : uchebnoe posobye. Sumy : Universytetska knygha, 400 р. (in Ukrainian).
 4. Britchenko I. (2005) Upravlinnja potencialom pidpryjemstva. Donecjk : DonDUET, 95 р. (in Ukrainian).
 5. Zubko T. L., Andrjejeva V. Gh. (2016) Zmist ponjattja i metody ocinky innovacijnogho potencialu  pidpryjemstva.  Ekonomika.  Menedzhment.  Biznes, no. 1, р. 74–81.
 6. Astafjeva O. V., Mizjuk S. Gh. (2018) Osoblyvosti formuvannja ekonomichnogho  potencialu  pidpryjemstva   iz   pozycij   ekonomichnoji   bezpeky.  Available at: visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/22_1_2018ua (accessed 20 August 2021) (in Ukrainian).
 7. Markina I. A., Sjomych M. I., Djachkov D. V. (2016) Orghanizacijno- ekonomichnyj mekhanizm upravlinnja informacijnym potencialom pidpryjemstva. Ekonomichnyj forum. Ekonomika, no. 2, р. 175–181 (in Ukrainian).
 8. Vynoghradova O. V., Yevtushenko N. O., Honcharenko S. V. (2017) Metodologhija ocinjuvannja potencialu konverghentno-orijentovanogho rozvytku pidpryjemstv telekomunikacijnoji ghaluzi. Efektyvna ekonomika, no. 8. Available at: https://bit.ly/3foxSlH (accessed 20 August 2021) (in Ukrainian).
 9. Fedonin O. S., Rjepina I. M., Oleksjuk O. I. (2006) Potencial pidpryjemstva: formuvannja ta ocinka. 2-ghe vyd. Kyiv : KNEU, 316 р.
 10. Zvit  Nacionaljnoji  komisiji,  shho   zdijsnjuje   derzhavne   reghuljuvannja   v sferi zv’jazku ta informatyzaciji za 2017 rik. (2018) Available at: https://nkrzi. gov.ua/images/upload/142/7598/Zvit_2017_new.pdf (accessed 20 August 2021) (in Ukrainian).
 11. Malyk I. P. (2013) Tendenciji rozvytku informacijnoji ekonomiky v Ukrajini. Visnyk Skhidnojevropejsjkogho universytetu ekonomiky i menedzhmentu, no.  1(14),   р. 25–34.
 12. Measuring the Information Society Report. (2017) Available at: https:// www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Documents/publications/misr2017/MISR2017_ Volume1.pdf (accessed 20 August 2021).
 13. Measuring the Information Society Report. (2017) Available at: https:// www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Documents/publications/misr2017/MISR2017 Volume2.pdf (accessed 20 August 2021).
 14. Ekonomichnyj dyskusijnyj klub. Rejtynghovi ocinky Ukrajiny za Indeksom  merezhevoji ghotovnosti. (2016) Available at: http://edclub.com.ua/analityka/ reytyngovi-ocinky-ukrayiny-za-indeksom-merezhevoyi-gotovnosti-2016 (accessed 20 August 2021) (in Ukrainian).
 15. Pro Osnovni zasady rozvytku informacijnogho suspiljstva v Ukrajini na 2007–2015. (2007) Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/537-16 (accessed 20 August 2021) (in Ukrainian).
 16. Pro skhvalennja Koncepciji rozvytku cyfrovoji  ekonomiky  ta  suspiljstva Ukrajiny na  2018–2020  roky  ta  zatverdzhennja  planu zakhodiv  shhodo  jiji  realizaciji. (2020) Available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro- shvalennyakoncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na- 20182020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-yiyirealizaciyi (accessed 20 August 2021) (in Ukrainian).
 17. Oficijnyj sajt Derzhstatu Ukrajiny. (2021) Available at: http://www. ukrstat.gov.ua/ (accessed 20 August 2021) (in Ukrainian).
 18. Olefirov O. V., Spicyna N. M., Shabeljnyk T. V. (2010) Informacijni systemy i tekhnologhiji pidpryjemstva. Donecjk : Don NUET, 312 р. (in Ukrainian).

РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ФІСКАЛЬНИХ МЕТОДІВ

Бодюк Адам Васильович

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, науковий керівник,

Науково-дослідний заклад «Ресурси»

ORCID iD: 0000-0002-6200-1784

g2030@ukr.net

Мета статті – розроблення і застосування понять і механізму фіскалювання до процесів управління справлянням платежів із суб’єктів господарювання до бюджету за екологічні правопорушення.

Методологія дослідження – застосуван- ня ресурсного підходу до визначення понять, абстрактно-логічного, системно- структурного та порівняльного аналізу, ранжування.

Наукова новизна. Розкри- то механізм управління фіскалюванням природокористувачів за забруднення ними природного середовища; зазначено особливості нарахування екологічного податку, розподілу сум чинного податку між державним і місцевими бюджета- ми; обґрунтовано прикладні новації з урахуванням чинника власності на при- родні ресурси.

Висновки. Потреба в запровадженні екологічного фіскалювання зумовлена екологічною ситуацією на території країни, фіскальною системою, енергетичною та промисловою безпекою, ціновою політикою, діловою активніс- тю, міжнародними зобов’язаннями країни й іншими чинниками.

Ключові слова: управління, фіскалювання, природокористування, власність, народ, відходи, забруднення, ставки, природні об’єкти.

References

 1. Iaroshenko F. O., Pavlenko V. V., Pavlenko V. P. (2012) Istoriia podatkiv ta opodatkuvannia v Ukraini : navch. posib. / za zah. red. A.M. Podoliaky. Kyiv : Vyd. dim «Personal», 416 р. (in Ukrainian).
 2. Verkhovna Rada Ukrainy. Podatkovyi kodeks Ukrainy. (2021) Available  at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (accessed 10 August 2021) (in Ukrainian).
 3. Verkhovna Rada Ukrainy. Vodnyi kodeks Ukrainy. (2020) : Zakon Ukrainy vid 02.10.2021. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text (accessed 03 October 2021) (in Ukrainian).
 4. Dubichynskoho V. V. (2006) Suchasnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy: 50 000 sliv. Kharkiv : Vyshcha Shkola, 832 р. (in Ukrainian).
 5. Podatok. Wikipedia. (2021) Available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Podatok (accessed 03 October 2021) (in Ukrainian).
 6. Ekolohichni podatky Ukrainy. (2021) SaveEcoBot. Available at: https:// www.saveecobot.com/analytics/ecotaxes (accessed 03 October 2021) (in Ukrainian).
 7. Realizatsiia zakhodiv Miskoi ekolohichnoi prohramy z okhorony ta ratsionalnoho              vykorystannia                vodnykh                                resursiv.    (2020)         Ofitsiinyi   vebsait Kryvorizkoi miskoi rady ta yii vykonavchoho komitetu. Available at: https://kr. gov.ua/ua/news/pg/170120403335115_s/ (accessed 03 October 2021) (in Ukrainian).
 8. Ministerstvo zakhystu dovkillia ta pryrodnykh resursiv Ukrainy. (2020) Natsionalna  dopovid  pro  stan  navkolyshnoho  pryrodnoho  seredovyshcha  v  Ukraini   u 2018 rotsi. Available at: https://mepr.gov.ua/files/docs/DNIPROPETROVSKA OBLAST.pdf (accessed 03 October 2021) (in Ukrainian).
 9. PRAT «NHZK». (2021) Opendatabot. Available at: https://opendatabot. ua/c/00191023 (accessed 03 October 2021) (in Ukrainian).
 10. Zaporizkyi metalurhiinyi kombinat «Zaporizhstal». (2021) YouControl. Available at: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/00191230/ (accessed 03 October 2021) (in Ukrainian).
 11. Publichne aktsionerne tovarystvo «ArselorMittal Kryvyi Rih». (2020) Clarity Project. Available at: https://clarity-project.info/edr/24432974] (accessed 03 October 2021) (in Ukrainian).
 12. PivdHZK. (2021) YouControl. Available at: https://youcontrol.com.ua/ catalog/company_details/00191000/ (accessed 03 October 2021) (in Ukrainian).
 13. Analityka ekopodatkiv za 2020 rik. (2021) SaveDnipro. Available at: https://www.savednipro.org/analitika-ekopodatkiv-za-2020-rik/ (accessed 03 Oc- tober 2021) (in Ukrainian).

ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ МІСТ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ У ПРОЄКТАХ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМ СТАНОМ МЕГАПОЛІСУ

Бакуліч Олена Олександрівна

кандидат технічних наук, професор, Національний транспортний університет

orcid.org/0000-0002-5700-0576

bakulich.elena@gmail.com

Самойленко Євген Сергійович

старший викладач,

Національний транспортний університет

orcid.org/0000-0001-8352-2282

sirius27@ukr.net

Мета статті – оперативна оцінка концентрації забруднюючих речовин у вуличних каньйонах у проєктах управління екологічним станом ме- гаполісу.  

Методологія   дослідження.   У   статті   використано   статистичний   аналіз і математичне моделювання.

Наукова  новизна.  Запропоновано  модель  оцінки рівня забруднення атмосфери вуличних каньйонів міст. На основі цієї моделі визначено концентрацію речовин-забруднювачів у вуличних каньйонах Печер- ського району м. Києва з урахуванням добової динаміки інтенсивності тран- спортних  потоків. 

Висновки.  Результати  досліджень  можуть  бути  використані при оперативному прогнозуванні рівня забруднення екосистем придорожнього простору, що дасть змогу своєчасно, шляхом управління параметрами транспорт-  ного потоку, попереджати критичні ситуації, за  яких  концентрація  забрудню-  ючих речовин перевищує гранично допустимі значення.

Ключові слова: управління, транспорт, оцінка забруднення, транспортний потік, проєкт, моделювання полів забруднення.

References

 1. Gutarevich Yu. F., Zerkalov D. V., Govorun A. G., Korpach A. A., Merzhyevska L. P. (2006) Ekologhija ta avtomobiljnyj transport [Ecology and road transport] : manual. Kyiv : Aristey, 292 p. (in Ukrainian).
 2. Ketzel M., Jensen S. S, Brandt J. and all. (2012) Evaluation of the street pollution model OSPM. Civil Environmental Engineering, р. 1.
 3. Berkowicz R. (2000) OSPM – a parameterized street pollution model. Kluwer Academ. Environmental Monitoring and assessment. Netherlands, vol. 65, p. 341–359.
 4. Bakulich O. O., Oliynyk R. V., Samoylenko E. S. (2015) Potentsiyna ekologichna nebezpeka vulychnykh kanyoniv mista [Potential environmental hazards of street canyons]. Visnyk National Transport University. Kyiv : National Transport University, vol. (1) 31. Available at: http://publications.ntu.edu.ua/ visnyk /31_1_tech_2015/018-026.pdf (accessed 17 june 2021) (in Ukrainian).
 5. Bakulich O. O., Samoylenko E. S. (2021) Dynamika rivnja zabrudnennja urbanizovanykh terytorij [Dynamics of pollution level of urbanized territories]. Visnyk National  Transport  University.  Kyiv  National  Transport  University,  vol. 1 (48). Available at: http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/48/012-019.pdf (accessed 17 june 2021) (in Ukrainian).
 6. Bakulich O. O., Samoylenko E. S. (2016) Model skladu transportnoho potoku mista [The model of traffic flow of the city]. Economics and transport management. Kiev : NTU, no. 3. Available at: http://publications.ntu.edu.ua/eut/ 2016-03/003- 009.pdf (accessed 17 june 2021) (in Ukrainian).

ОСОБЛИВОСТІ КАПІТАЛІЗАЦІЇ В ЛІСОГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ

Нестеренко Світлана Сергіївна

кандидат економічних наук, доцент,

директор, Інститут економіки та менеджменту Університету «Україна»

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-9090-3470

svetlananesterenko@ukr.net

Мета – узагальнити методичні підходи щодо трактування категорії капіталі- зації в лісогосподарському комплексі та визначити джерела надходження коштів, які можуть забезпечити додаткову фінансову основу капіталізації лісових ресурсів.

Методологія дослідження. У контексті цієї роботи використано метод системного аналізу та синтезу, а також порівняльний метод, що дало змогу визначити опти- мальний підхід до окресленої проблематики.

Наукова новизна. У статті узагаль- нено наявні трактування поняття капіталізації, згідно з якими виокремлено основні методологічні підходи до нього, зокрема: процес залучення і збільшення вартості будь-яких активів (ресурсів); процес перетворення факторів виробництва (активів, ресурсів) у капітал; показник діяльності суб’єкта господарювання. Сформовано напрями й відповідні додаткові джерела надходження коштів за використання лісових ресурсів, які можуть забезпечити додаткову фінансову основу капіталіза- ції лісових ресурсів (активів).

Висновки. Встановлено, що на сьогодні оцінити лісові активи як джерело екологічних і соціальних функцій неможливо, оскільки не існує методології розрахунку їх вартості. Відзначено, що єдиним підходом до оцінки лісових ресурсів є лише фактична вартість частини продукції лісогоспо- дарського комплексу, зокрема продуктів побічного та прижиттєвого користування, мисливства, заготівлі другорядних лісових матеріалів і, відповідно, капіталізація лише частини ренти в реальних цінах реалізації з урахуванням дисконтування на весь період відновлення і формування лісових деревостанів.

Ключові слова: капіталізація, лісогосподарський комплекс, лісогосподарські активи, лісова рента, джерела фінансування.

References

 1. Khotinskaya G. I. (2009) The essence and forms of capitalization manifestation on the Russian market. Available at: http://finanal.ru/003/ sushchnost-i-formy-proyavleniya-kapitalizatsii-na-rossiiskomrynke?page=0,1 (accessed 24 March 2021) (in Russian).
 2. Pushak Ja. (2009) Management in the field of finance, insurance and credit. All-Ukrainian scientific-practical Conf. : theses add., Oct. 8–10, 2009. Lviv : Lviv Polytechnic National University Publishing House, рр. 255–258 (in Ukrainian).
 3. Abalkin L. (2005) Realistic political economy.  The Economist,  no.  8, рр. 3–11 (in Russian).
 4. Knyaginin V. Capitalization of regions: problems, tasks, mechanisms. Available at: http://www.csrnw.ru/content/data/article/file/st45_605.pdf (accessed 7 April 2021) (in Russian).
 5. Khromov M. I. (2010) Development of human capital in the context of capital management efficiency and competitiveness of the  domestic  economy.  Available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Vddfa/2010_2/5_ Khromov.pdf (accessed 7 April 2021) (in Ukrainian).
 6. Metodicheskie podkhody k kapitalizatsii lesnykh resursov regiona (2005) /A. V. Markovskiy, A. V. Rodionov, Yu. V. Savel’ev, A. M. Tsypuk. Border region in the context of integration processes  and  reforming  local  authorities.  Petrozavodsk : KarNTs RAN, рр. 124–134 (in Russian).
 7. Chernyshev S. (2018) How to increase the capitalization of Russia. Available at: www.kreml.org/opinions/79143277 (accessed 24 March 2021) (in Russian).
 8. Mysjkiv Gh. V., Shevchenko N. V. (2010) Some aspects of determining the essence of market capitalization of joint-stock industrial enterprises. European vector of economic development, no. 1(8), рр. 141–145 (in Ukrainian).
 9. Malova T. (2009) Kapytalyzatsyia v uslovyiakh rossyiskoi эkonomyky: teoretycheskye y praktycheskye aspektы. 2-e yzd. Moskva : Lybrokom, 208 р.
 10. Libanovа E. M., Khvesyk M. A. (2014) Socialjno-ekonomichnyj potencial stalogho rozvytku Ukrajiny ta jiji reghioniv: nacionaljna dopovidj. Kyiv : DUIEPSR NAN Ukrajiny, 776 р.

ДІАГНОСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Яковець Ольга Петрівна

аспірантка, Університет «Україна»

dubasr@ukr.net

Мета – обґрунтування необхідності діагностувати інноваційну діяльність у закладі освіти; узагальнення комплексу завдань, які вирішує інноваційне діа- гностування, з виокремленням його видів, принципів та етапів; дослідження можливих чинників ризику при діагностуванні інноваційної діяльності в закладі освіти.

Методологія дослідження. У дослідженні використано методи системного аналізу і синтезу, а також метод узагальнення, що дало змогу визначити опти- мальний підхід до окресленої проблематики.

Наукова новизна. У статті іденти- фіковано діагностування як поняття, що використовують в освітній діяльності в контексті інновацій. Розкрито завдання процесу діагностування інноваційної діяльності. Узагальнено види, етапи та принципи діагностики інноваційної ді- яльності в закладі освіти. Досліджено методи діагностики інноваційної діяльнос- ті та чинники ризику в процесі застосування інновацій.

Висновки. Упроваджую-  чи не типові для номенклатурної управлінської культури методи й технології діагностики інноваційних процесів, керівництво наштовхується на численні пере- шкоди через нестачу творчої активності та нерішучість керівного складу, його невміння оперативно й адекватно реагувати на потреби інноваційного розвитку освіти, перепони та заборони «зверху». Саме діагностика інноваційної діяльності  є тим елементом, що дасть змогу активізувати процеси інноваційного розвитку в закладі освіти, а володіння методами та принципами діагностики інноваційної діяльності сприятиме підвищенню конкурентоспроможності закладу освіти.

Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, діагностування іннова- ційної діяльності, управлінський аналіз, заклад освіти.

References

 1. Marmaza O. I. (2004) Innovacijni pidkhody do upravlinnja navchaljnym zakladom. Kharkiv : Vydav. ghr. «Osvita», 204 р.
 2. Marmaza O. I. (2016) Innovacijny`j menedzhment. Kharkiv : TOV «Planeta- Pry`nt», 197 р.
 3. Eljbrekht O. M. (2005) Adaptyvne upravlinnja navchaljnym procesom. Kharkiv : Vyd. ghrupa «Osnova», 128 р.
 4. Danylenko L., Karamushky L. (2003) Osvitnij menedzhment : navchaljnyj posibnyk. Kyjiv : Shkiljnyj svit, 400 р.
 5. Fedorov G. V. (2012) Sy`stemny`j pidxid do upravlins`koyi diyal`nosti kerivny`ka navchal`ny`x zakladiv u ry`nkovy`x umovax. Kyiv : DoradoDruk, 356 р.