Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до співпраці в рамках опублікування наукових статей у фаховому науково-практичному журналі «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку».
Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ №16951-5721P від 30.07.2010 р.; перереєстрація  ‒ КВ № 21647-1547 ПР від 02.11.2015 р.
Фахова реєстрація (категорія «Б»): журнал внесено до списку друкованих періодичних видань, що входять до переліку наукових фахових видань України Галузь науки: економічні, спеціальності: 051 (Економіка), 073 (Менеджмент).

Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку» має на меті висвітлення широкого спектру проблематики інноваційного розвитку різних галузей економіки України, покращення інвестиційного клімату в державі. Тематика статей пов’язана з теоретичними проблемами інноваційного розвитку, аналізом його тенденцій, державним регулюванням цієї сфери, кращою практикою інноваційної діяльності, питаннями екологічної безпеки та медицини, розвитком людського потенціалу.

Видання розраховане на фахівців-дослідників, теоретиків і практиків у галузі економіки і менеджменту, викладачів, аспірантів та студентів економічних і гуманітарних навчальних закладів, а також на широкий загал усіх, хто цікавиться проблемами інноваційно-інвестиційного розвитку.

  Реферативні бази даних:

INDEX COPERNICUS Crossref Dimensions ERIHPLUS Google Scholar WorldCat Open UK Citation Index Нац. біб. ім. Вернадського
Наш журнал має високі показники цитування  у наукометричних базах даних та кожній статті надається свій унікальний ідентифікатор DOI. Присвоєння DOI позитивно впливає на репутацію автора або видавця, оскільки за допомогою ідентифікатора матеріали можуть бути розміщені у провідних світових наукових бібліографічних каталогах. Редакційна колегія видання здійснює внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Така співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікування наукових статей, зовнішнє рецензування статей (Положення про рецензування статей).  
   

  АВТОРАМ ПУБЛІКАЦІЙ

Для опублікування статті у науково-практичному журналі. Необхідно надіслати електронною поштою до редакції журналу на адресу piirek5@gmail.com наступні матеріали:
 • заповнити електронну довідку про автора;
 • наукову статтю.
 • Мова публікацій: українська, англійська, німецька, французька, іспанська, польська, чеська, російська. Після отримання підтвердження від редакційної колегії про прийняття статті до друку надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.
  • відскановане підтвердження сплати редакційного внеску;
  • фото автора (авторів публікації).
  Розмір внеску за публікацію статті становить 900 грн., обсягом до 12 сторінок включно. Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 25 грн.  Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату. Зразок оформлення назви електронних файлів: Прізвище-стаття, Прізвище-квитанція.  

  СТРУКТУРА НАУКОВОЇ СТАТТІ

   Структура наукової статті має обов’язково містити такі елементи:

  1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями.
  2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор в яких розглядають цю проблему і підходи її розв’язання. При цьому виділити невирішені частини загальної проблеми, яку досліджують у статті.
  3. Формулювання цілей – мета статті.
  4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів.
  5. Висновки із цього дослідження і дальші перспективи в цьому напрямку.
  6. Список використаних джерел .

  ПОСЛІДОВНІСТЬ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТТІ

  Приклад оформлення статті  
 • Бібліографічний покажчик (УДК), ліворуч.
 • Прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів). Науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (3-ма мовами (українською, російською, англійською)), ORCID iD, електронна адреса, фото в електронному вигляді.
 • Назва статті (по центру) – великими літерами.
 • Анотація мовою статті. Обсяг ‒ не менше 700 знаків (від 0,5 до повної сторінки формату А-4). Анотація статті має розкривати її зміст та містити такі елементи: мета статті, методологія дослідження, наукова новизна, висновки.
 • Ключові слова мовою статті. Кількість ключових слів (словосполучень) – мінімум 5 позицій.
 • Анотація російською мовою.
 • Ключові слова російською мовою.
 • Розширена анотація. Якщо стаття українською чи російською мовою, то розширена анотація подається англійською мовою; якщо стаття англійською мовою, то розширена анотація подається українською. Обсяг – не менше 1800 знаків (без пробілів). У розширеній анотації зазначається актуальність теми та висвітлюються обговорювані питання, не представляючи результати. При написанні анотації не допускається посилання на будь-які дослідження або інші джерела інформації. Анотація має бути написана без підрозділів, текст має бути коротким і оригінальним. Недоцільно використовувати інформацію з тексту статті. Переклад англійською мовою має бути достовірним (не машинним), на фаховому рівні володіння мовою. У разі подання тексту, перекладеного, наприклад, через інтернет-перекладач або нефахово, стаття не буде прийнята для публікації. При наявності проблем з достовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх вирішенні.
 • Ключові слова мовою розширеної анотації.
 • Текст статті, який містить такі розділи:
  • Постановка проблеми
  • Аналіз останніх досліджень і публікацій
  • Формулювання цілей – мета статті.
  • Виклад основного матеріалу
  • Висновки
  • Список використаних джерел
 • Список використаних джерел. Список формується в алфавітному порядку або в порядку згадування джерел відповідно до розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234]. Якщо джерело електронне, то необхідно зазначати лише його номер у списку, наприклад, [8].
 • References (список використаних джерел для міжнародних баз даних) (приклад оформлення).
 • У кінці рукопису вказується дата надходження статті до редколегії журналу:
 • Стаття до редакції журналу надійшла: 21.01.2021 р.
    

   ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 • ВАЖЛИВО! Документ має бути збережений у форматі Microsoft Word 97-2003 (*.doc).
 • Обсяг статті має бути від 10 до 20 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури.
 • Поля з усіх сторін – 2,5 см; міжрядковий інтервал – 1,5; шрифт «Times New Roman» – 14 pt; абзацний відступ – 0,5 см; вирівнювання тексту – по ширині.
 • Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер (наприклад, Таблиця 1) (курсив, вирівнювання – по правому краю) і назву (друкується над таблицею по центру напівжирним шрифтом). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказуються під кожною ілюстрацією по центру напівжирним шрифтом (наприклад, Рис. 2. Переваги ефективної структуризації попиту).
 • Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони мають бути єдиним графічним об’єктом.
 • Формули мають бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в редакторі Microsoft Word for Windows).
 • На першій сторінці статті, в нижньому колонтитулі – знак авторського права «©», поряд із ним прізвища та ініціали всіх авторів та рік. Наприклад: © Бодня О. В., 2021.
 • Особливу увагу слід приділити правильному розміщенню знаків дефіс (-) та тире (–).
 • Лапки використовувати формату «» («цитата»). Між ініціалами та прізвищем використовувати нерозривний пробіл (І.ºВ.ºПетренко). Одиниці величин подавати в системі СІ.
 •  

  Автор статті відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу, за належність останнього йому особисто, точність викладених у роботі фактів (даних) та якість перекладу цитат з іншомовних джерел (за наявності).

      Для перегляду додаткової інформації про журнал завітайте на офіційний сайт видання.

  З повагою, головний редактор журналу

  Шморгун Леонід Григорович

  Хочу стати автором