Творення школи сьогодення дітей за проектом “Школа майбутнього”

Будемо щасливі і вдячні рідній землі, що нагодувала і напоїла нас…,
наділила чистими думками і незлобливими почуттями,
любов’ю до людей, співчуттями до людського лиха, гнівом до ворога.
Олександр Довженко

Мацько Наталя Денисівна, народилась 03.12.1941 р. на Київщині, Голова Міжнародної громадської організації «Українська світова спілка професійних учителів» (МГО УССПУ), к.п.н., ст. наук. співроб. НАПН України, вчитель, науковець, перекладач, автор системи інтегрованих шкільних підручників та Інноваційних освітніх Концепцій, володіє досконало українською та російською мовою, із словником – німецькою, польською, болгарською.

Має досвід роботи в природничо-математичній редакції видавництва «Вища школа», вчителя математики та досвід науково-дослідної роботи. Науковий здобуток включає понад 250 праць (з них 53 підручники, навчально-методичні посібники і 2 монографії).
Закінчила фізико-мататематичний факультет Київського педагогічного університету ім. М. Драгоманова та факультет редагування Московського поліграфічного інституту. Під її керівництвом захистили кандидатські дисертації 13 аспірантів (з них 4 – докторські дисертації). Понад 30 років творчими колективами науковців і вчителями-практиками нга чолі з Наталією Денисівною та за створеними нею Авторськими навчально-освітніми інноваційними проектами проводяться психолого-педагогічні наукові дослідження (від народження дитини до закінчення навчального закладу) в усіх регіонах України. Результати дослідження інтегровано у підручники і навчальні посібники,чотири з яких визнані кращими на Міжнародному конкурсі МФ «Відродження» та надруковані і апробовані за кошти фонду.
Нагороджена Золотою медаллю К.Ушинського, Урядовими Почесними грамотами України і подяками та відзнаками від Міжнародних Громадських організацій Канади, США, Португалії, Франції, Болгарії, Греції, Данії, Грузії, Молдови, Росії, Таджикистану, Казахстану, Вірменії, Азербайджану тощо.

Навчити дитину бути людиною – головне завдання сьогодення. Духовно-моральне виховання має стати стрижнем навчально-виховної роботи в дошкільних і шкільних навчальних закладах, культурно-просвітницьких центрах, установах.

Всі навчальні предмети в школі та позакласна і позашкільна робота повинні бути засобами гармонійного духовного розвитку і виховання творчої особистості у процесі навчання та спрямовуватись на формування світобачення, духовного внутрішнього світу дитини, її світоглядних переконань.
Від якості знань педагога, психолога, наставника, керівника, його освіченості, моральності, духовності, професійної майстерності, ерудиції і кругозору, мудрості та щедрості, щирості душі, серця залежить доля дитини, становлення і рівень інтелектуального розвитку, психофізичне здоровя, життєві успіхи, щастя. Спроможність самоствердитись, реалізувати мрії родинного затишку, миру, злагоди, правдивості, довір’я, віра, благодать повинні всіляко заохочуватись батьками, вчителями, наставниками, громадою.
Згідно Концепції проекту «Школа майбутнього», кожен навчальний заклад сьогодення обиратиме самостійно, у відповідності до контенгенту і специфіки регіону, свій шлях творення навчально-духовного храму, дбаючи про якісний зміст навчання дітей, орієнтуючись на вимоги Державних стандартів щодо формування предметних і ключових компетентностей та необхідності адаптації їх до життя у суспільстві.

Новизною проекту є створення архітектурно-педагогічного комплексу, де гармонізовано красу і досконалість архітектурного рішення з потребами і інтересами життєдіяльності дітей, педагогів, батьків на основі психолого-педагогічних принципів та духовно-моральних цінностей, що передбачають осучаснення і збагачення процесу навчання найновішими науковими відкриттями, винаходами ідеями, тенденціями розвитку етнопсихології, етнопедагогіки, сугестології та світових інноваційних технологій у тісній співпраці з родинним та суспільним вихованням.

Духовність, світоглядні переконання, морально-етичні норми поведінки, загальнолюдські цінності і орієнтири закладаються з народження, у дошкільному віці і стають, в подальшому, при вивченні всіх шкільних предметів, фундаментом і стрижнем формування рис і якостей характеру учнів, студентів, їхнього світобачення, світогляду, принципових життєвих позицій. Через зміст ситуаційних задач, ілюстративного матеріалу, підручники і дидактичних матеріалів, на основі тісної творчої співпраці учня з вчителем, знання вихованців постійно розширюються, збагачуються і поглиблюються, цілеспрямовано формуючи ділові риси і якості, людську гідність, духовність у процесі активної пошуково-дослідницької діяльності. Долучаючи учнів, студентів, молодь до пошуків і відродження духовних скарбів української землі, шедеврів мистецтва в усіх регіонах країни з допомогою засобів проектних технологій реалізовується завдання творення творчої особистості, її духовного світу. У цьому процесі активно має бути задучені державні потреби розвитку певних напрямів.
Завданням інтегрованої навчально-методичної системи є створення умов для осмисення вихованцями себе невід’ємною частинкою Природи, Всесвіту, господарем власної долі і країни, відповідальним за збереження і відновлення природних ресурсів рідної землі і Планети, попередження і унеможливлення екологічних трагедій, катастроф у майбутньому та запобігання знеціненню, деградації загальнолюдських цінностей, які стають причиною екологічних бід через руйнацію самовідновлюваних природних процесів.
Система інтегрованих підручників та навчально-методичної літератури, у поєднанні з мультимедійними засобами, забезпечує творення цілісної навчально-виховної технології світового рівня: від дошкільного віку до закінчення школи та продовження освіти у профтехнічних та вищих навчальних закладах, враховуючи вимоги працедавців, держави та вдовольняючи потреби вихованців, їхні інтереси і життеві плани.

З огляду на те, що потік важливої і потрібної інформації постійно збільшуватиметься, передбачено розвантажити учнів, використовуючи інтегровані знання з кожного предмета та постійне цілеспрямоване навчання мисленню, мовленню, оперуванню набутими знаннями, методами, способами діяльності та формуванню навичок використання джерел Інтернету.
Проект «Школа майбутнього» пропонує спільними зусиллями творчих авторських колективів науковців і вчителів створити систему нових інтегрованих шкільних предметів (скоротити їх кількість до 7), що дозволить позбавити учнів від перевтоми, створили умови цілісного сприйняття навколишнього світу, розвитку творчих здібностей, засвоєнню необхідних знань повсякденного життя, успішного самонавчання вподовж усього життя. Визначальними у самонавчанні, самовихованні, самовдосконаленні учнів стане вмотивована потреба мати знання.
Проект «Школа майбутнього» створює умови для радикального реформування змісту, структури освіти, технологій навчання, із врахованням потреби освітньої галузі України та глобальних змін і тенденції розвитку освітнього світового простору, дослідницьких здібностей та мовленнєво-мисленнєвої грамотності, що формуються з дошкільного віку.
У проекті «Школа майбутнього» вперше проблема шкільної освіти розглядається цілісно від народження дитини до закінчення загальноосвітньої школи на засадах духовно-морального виховання, закладених Г.Сковородою, Т.Шевченком, В.Вернадським, І.Пироговим, М.Костомаровим, М.Драгомановим, К.Ушинським, І.Франком, Л.Українкою, В.Сухомлинським та ін., де зміст, мета, завдання формування творчої особистості рівня її знань, вмінь, способів, дій узгоджуватимуться з вимогами, потребами вищих навчальних закладів, працедавцями та держаною потребою.

Підготовка нового покоління інтегрованих підручників з іноваційним дидактико-педагогічним супроводом та використанням Інтернету відбуватиметься на основі гуманізації, гуманітаризації, гармонізації, детиноцентризму, ідеї фундаменталізації знань, умінь, навичок.
Формування нової системи освіти, яка б відповідала викликам часу, потребам і інтересам кожного, вимагає створення відповідних умов для динамічного розвитку здібностей і таланту особистості, що стане підгрунттям самоствердження на життєвому шляху і готовності до мобільної професійної переорієнтації. Відтак, громадянське суспільство зобовязане долучитись до виховання підростаючого покоління.

Проектування школи сьогодення консолідує зусилля системи освіти і науки, науки і технології з врахуванням родинного та суспільного виховання, спираючись на наукове підтвердження того, що до 6 років формується 70% інтелектуального розвитку дитини, її ділових рис і якостей, закладаються морально-етичні норми поведінки, духовність, психофізичне здоров’я, 20% – реалізується впродовж шкільного навчання та 10% невикористаних можливостей формуються в процесі подальшого самонавчання, саморозвитку дорослого.
Невикористані інтелектуальні можливості мозку з часом атрофуються. Психолого-педагогічна наука має враховувати потреби своєчасного використання пізнавальних можливостей мозку дітей у процесі ігрової діяльності і випереджати, запобігати, усувати причини перевтоми, перевантажень, що ведуть до хронічних захворювань, стресів, дипресії, втрати інтересів до навчання, байдужості, збіднюють внутрішній світ.

Перемога добра над злом, правдивість, доброчесність, добротворення, миролюбність, толерантність, наполеглива праця, доброзичливість, відповідальність за кожен свій вчинок і його наслідки – є необхідною складовою співпраці вчителя з учнем, заохочення і оцінювання результатів навчальних досягнень.

Немає Коментарів.

ЩО ВИ ДУМАЄТЕ?

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

corum admirals cup swiss replica highest price of rolex watch in india replica watches uk rolex submariner superlative chronometer officially certified price rolex submariner blue gold replica watches uk how to spot a fake tag heuer grand carrera calibre 36 omega seamaster 300m ceramic uk replica watches tag heuer calibre 36 flyback price santos de cartier cologne macy's replica watch